รายชื่ออาจารย์

Search
# ชื่อ-นามสกุล สังกัดคณะ สังกัดสาขาวิชา ประวัติ&ผลงาน สถานะ รับผิดชอบ : ประจำ
141 อาจารย์ ดร. ฐากร สิทธิโชค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์ ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 2
142 อาจารย์ ณฌา ขวัญมณี คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หมดสัญญาจ้าง 0 : 1
143 อาจารย์ ณฐกันต์ ด้วงปาน คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ หมดสัญญาจ้าง 0 : 0
144 รศ. ดร. ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - ปฎิบัติหน้าที่ 2 : 4
145 อาจารย์ ณฐมน ทองมี คณะนิติศาสตร์ ปฎิบัติหน้าที่ 0 : 0
146 อาจารย์ ดร. ณภัทร แก้วภิบาล คณะวิทยาศาสตร์ ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 2
147 อาจารย์ ดร. ณลักขณา คิดเหมาะ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ เลิกจ้าง 0 : 0
148 ผศ. ดร. ณวงศ์ บุนนาค คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 4
149 ผศ. ดร. ณัชชา มหปุญญานนท์ คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการประเมินผลและวิจัย ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 3
150 อาจารย์ ณัชชา เมืองสง คณะนิติศาสตร์ ปฎิบัติหน้าที่ 0 : 0
151 อาจารย์ ณัฏฐินี ชัวชมเกตุ คณะพยาบาลศาสตร์ ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 1
152 อาจารย์ ดร. ณัฐกาญจน์ แดงมณี คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 3
153 ผศ. ดร. ณัฐธยาน์ ฟาน เบม คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 3
154 อาจารย์ ดร. ณัฐนันท์ ทองมาก คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนศิลปศาสตร์ ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 2
155 อาจารย์ ณัฐวุฒิ คงไข่ คณะนิติศาสตร์ ปฎิบัติหน้าที่ 0 : 0
156 อาจารย์ ณัฐศิญา คลายนา คณะวิทยาศาสตร์ หมดสัญญาจ้าง 0 : 0
157 ผศ. ดรุณี อนุกูล คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ ลาศึกษาต่อ 0 : 0
158 อาจารย์ ดวงพร ริยาพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ลาออก 0 : 0
159 อาจารย์ ดร. ดวงฤดี พ่วงแสง คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 3
160 ผศ. ดำรงค์ ชีวะสาโร คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 2

Showing 141 to 160 of 699 entries

  6 7 8 9 10 11 12 13 14 15