รายชื่ออาจารย์

Search
# ชื่อ-นามสกุล สังกัดคณะ สังกัดสาขาวิชา ประวัติ&ผลงาน สถานะ รับผิดชอบ : ประจำ
141 อาจารย์ ดร. ณลักขณา คิดเหมาะ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ปฎิบัติหน้าที่ 0 : 0
142 ผศ. ดร. ณวงศ์ บุนนาค คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 4
143 ผศ. ดร. ณัชชา มหปุญญานนท์ คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการประเมินผลและวิจัย ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 2
144 อาจารย์ ณัชชา เมืองสง คณะนิติศาสตร์ ปฎิบัติหน้าที่ 0 : 0
145 อาจารย์ ณัฏฐินี ชัวชมเกตุ คณะพยาบาลศาสตร์ ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 1
146 อาจารย์ ดร. ณัฐกาญจน์ แดงมณี คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 3
147 ผศ. ดร. ณัฐธยาน์ ฟาน เบม คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 3
148 อาจารย์ ดร. ณัฐนันท์ ทองมาก คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนศิลปศาสตร์ ปฎิบัติหน้าที่ 0 : 1
149 อาจารย์ ณัฐศิญา คลายนา คณะวิทยาศาสตร์ หมดสัญญาจ้าง 0 : 0
150 ผศ. ดรุณี อนุกูล คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ ลาศึกษาต่อ 0 : 0
151 อาจารย์ ดวงพร ริยาพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 1
152 อาจารย์ ดร. ดวงฤดี พ่วงแสง คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 3
153 ผศ. ดำรงค์ ชีวะสาโร คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาทัศนศิลป์ ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 2
154 ผศ. ดำรงศักดิ์ แก้วเพ็ง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์ ปฎิบัติหน้าที่ 0 : 0
155 อาจารย์ ดิญะพร วิสะมิตนันท์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาตะวันตก ปฎิบัติหน้าที่ 0 : 1
156 ผศ. ดร. ดุษณีย์ สุวรรณคง คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 3
157 อาจารย์ ดุสิต พรหมอ่อน คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 1
158 อาจารย์ ดร. ตั้ม บุญรอด คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 2
159 อาจารย์ ดร. ต้าย บัณฑิศักดิ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 1
160 รศ. ถนอมศรี อินทนนท์ คณะพยาบาลศาสตร์ ปฎิบัติหน้าที่ 0 : 1

Showing 141 to 160 of 682 entries

  6 7 8 9 10 11 12 13 14 15