รายชื่ออาจารย์

Search
# ชื่อ-นามสกุล สังกัดคณะ สังกัดสาขาวิชา ประวัติ&ผลงาน สถานะ รับผิดชอบ : ประจำ
141 ผศ. ดร. ณัชชา มหปุญญานนท์ คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการประเมินผลและวิจัย ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 2
142 อาจารย์ ณัชชา ฮาเกมันน์ คณะนิติศาสตร์ ปฎิบัติหน้าที่ 0 : 0
143 อาจารย์ ณัฏฐินี ชัวชมเกตุ คณะพยาบาลศาสตร์ ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 1
144 อาจารย์ ดร. ณัฐกาญจน์ แดงมณี คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 1
145 ผศ. ดร. ณัฐธยาน์ ฟาน เบม คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 3
146 อาจารย์ ดร. ณัฐนันท์ ทองมาก คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนศิลปศาสตร์ ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 1
147 อาจารย์ ณัฐศิญา คลายนา คณะวิทยาศาสตร์ หมดสัญญาจ้าง 0 : 0
148 ผศ. ดรุณี อนุกูล คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ ลาศึกษาต่อ 0 : 0
149 อาจารย์ ดวงพร ริยาพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 1
150 อาจารย์ ดร. ดวงฤดี พ่วงแสง คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 3
151 ผศ. ดำรงค์ ชีวะสาโร คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาทัศนศิลป์ ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 2
152 ผศ. ดำรงศักดิ์ แก้วเพ็ง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์ ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 1
153 อาจารย์ ดิญะพร วิสะมิตนันท์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาตะวันตก ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 1
154 ผศ. ดร. ดุษณีย์ สุวรรณคง คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 3
155 อาจารย์ ดุสิต พรหมอ่อน คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 1
156 อาจารย์ ดร. ตั้ม บุญรอด คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 2
157 อาจารย์ ดร. ต้าย บัณฑิศักดิ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปฎิบัติหน้าที่ 0 : 0
158 รศ. ถนอมศรี อินทนนท์ คณะพยาบาลศาสตร์ ปฎิบัติหน้าที่ 0 : 1
159 ผศ. ดร. ถาวร จันทโชติ คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 2
160 ผศ. ดร. ทรงพร จันทรพัฒน์ คณะพยาบาลศาสตร์ ปฎิบัติหน้าที่ 0 : 1

Showing 141 to 160 of 669 entries

  6 7 8 9 10 11 12 13 14 15