รายชื่ออาจารย์

Search
# ชื่อ-นามสกุล สังกัดคณะ สังกัดสาขาวิชา ประวัติ&ผลงาน สถานะ รับผิดชอบ : ประจำ
121 ผศ. ชัยรัตน์ แสงทอง คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาทัศนศิลป์ ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 1
122 อาจารย์ ดร. ชัยลิขิต สร้อยเพชรเกษม คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการประเมินผลและวิจัย ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 3
123 อาจารย์ ชัยวัฒน์ จุมพลกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปฎิบัติหน้าที่ 0 : 2
124 อาจารย์ ชัยศิลป์ ดำด้วง คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา หมดสัญญาจ้าง 0 : 0
125 ผศ. ดร. ชัยสิทธิ์ นิยะสม คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 5
126 อาจารย์ ชาคริต เฉลิมสุข คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ ลาออก 0 : 0
127 ผศ. ดร. ชำนาญ ชินสีห์ คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 2
128 รศ. ดร. ชินสัคค สุวรรณอัจฉริย คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ปฎิบัติหน้าที่ 0 : 0
129 อาจารย์ ชิโนรส รุ่งสกุล คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาทัศนศิลป์ ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 2
130 อาจารย์ ชีวนันท์ คุณพิทักษ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 3
131 ผศ. ดร. ชุติมา แก้วพิบูลย์ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา ปฎิบัติหน้าที่ 2 : 5
132 อาจารย์ ชุลีพร ทวีศรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์ ปฎิบัติหน้าที่ 0 : 0
133 อาจารย์ ชไมพร ทองเพชร คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 1
134 อาจารย์ ซัมซียะห์ มะลาเฮง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาตะวันออก ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 1
135 อาจารย์ ดร. ซูไฮลา อีแต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาตะวันตก ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 1
136 อาจารย์ ดร. ฐากร สิทธิโชค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์ ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 2
137 อาจารย์ ณฌา ขวัญมณี คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ปฎิบัติหน้าที่ 0 : 1
138 อาจารย์ ณฐกันต์ ด้วงปาน คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ หมดสัญญาจ้าง 0 : 0
139 รศ. ดร. ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปฎิบัติหน้าที่ 2 : 3
140 อาจารย์ ดร. ณภัทร แก้วภิบาล คณะวิทยาศาสตร์ ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 1

Showing 121 to 140 of 682 entries

  5 6 7 8 9 10 11 12 13 14