รายชื่ออาจารย์

Search
# ชื่อ-นามสกุล สังกัดคณะ สังกัดสาขาวิชา ประวัติ&ผลงาน สถานะ รับผิดชอบ : ประจำ
121 อาจารย์ ชัยศิลป์ ดำด้วง คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา หมดสัญญาจ้าง 0 : 0
122 ผศ. ดร. ชัยสิทธิ์ นิยะสม คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 5
123 อาจารย์ ชาคริต เฉลิมสุข คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 1
124 ผศ. ดร. ชำนาญ ชินสีห์ คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 2
125 รศ. ดร. ชินสัคค สุวรรณอัจฉริย คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ปฎิบัติหน้าที่ 0 : 0
126 อาจารย์ ชิโนรส รุ่งสกุล คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาทัศนศิลป์ ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 2
127 อาจารย์ ชีวนันท์ คุณพิทักษ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 1
128 ผศ. ดร. ชุติมา แก้วพิบูลย์ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา ปฎิบัติหน้าที่ 2 : 5
129 อาจารย์ ชุลีพร ทวีศรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์ ปฎิบัติหน้าที่ 0 : 0
130 อาจารย์ ชไมพร ทองเพชร คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา ปฎิบัติหน้าที่ 0 : 0
131 อาจารย์ ซัมซียะห์ มะลาเฮง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาตะวันออก ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 1
132 อาจารย์ ดร. ซูไฮลา อีแต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาตะวันตก ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 1
133 อาจารย์ ดร. ฐากร สิทธิโชค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์ ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 2
134 อาจารย์ ณฌา ขวัญมณี คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 2
135 อาจารย์ ณฐกันต์ ด้วงปาน คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ หมดสัญญาจ้าง 0 : 1
136 รศ. ดร. ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปฎิบัติหน้าที่ 2 : 3
137 อาจารย์ ดร. ณภัทร แก้วภิบาล คณะวิทยาศาสตร์ ปฎิบัติหน้าที่ 0 : 0
138 อาจารย์ ดร. ณลักขณา คิดเหมาะ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ปฎิบัติหน้าที่ 0 : 0
139 ผศ. ดร. ณวงศ์ บุนนาค คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 4
140 ผศ. ดร. ณัชชา มหปุญญานนท์ คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการประเมินผลและวิจัย ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 2

Showing 121 to 140 of 647 entries

  5 6 7 8 9 10 11 12 13 14