รายชื่ออาจารย์

Search
# ชื่อ-นามสกุล สังกัดคณะ สังกัดสาขาวิชา ประวัติ&ผลงาน สถานะ รับผิดชอบ : ประจำ
121 อาจารย์ ดร. ชวพงษ์ เมธีธรรมวัฒน์ คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 1
122 อาจารย์ ชวเลิศ เทพประดิษฐ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาตะวันออก ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 1
123 อาจารย์ ดร. ชัชชัย ยุระพันธุ์ คณะนิติศาสตร์ ปฎิบัติหน้าที่ 0 : 0
124 ผศ. ดร. ชัชวาล ชุมรักษา คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ปฎิบัติหน้าที่ 2 : 5
125 อาจารย์ ดร. ชัชวีร์ แก้วมณี คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 2
126 ผศ. ชัยรัตน์ แสงทอง คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 1
127 อาจารย์ ดร. ชัยลิขิต สร้อยเพชรเกษม คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการประเมินผลและวิจัย ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 3
128 อาจารย์ ชัยวัฒน์ จุมพลกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปฎิบัติหน้าที่ 0 : 2
129 อาจารย์ ชัยศิลป์ ดำด้วง คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา หมดสัญญาจ้าง 0 : 0
130 ผศ. ดร. ชัยสิทธิ์ นิยะสม คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 5
131 อาจารย์ ชาคริต เฉลิมสุข คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ ลาออก 0 : 0
132 ผศ. ดร. ชำนาญ ชินสีห์ คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 2
133 รศ. ดร. ชินสัคค สุวรรณอัจฉริย คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 1
134 อาจารย์ ชิโนรส รุ่งสกุล คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 2
135 อาจารย์ ชีวนันท์ คุณพิทักษ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 4
136 ผศ. ดร. ชุติมา แก้วพิบูลย์ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา ปฎิบัติหน้าที่ 2 : 5
137 อาจารย์ ชุลีพร ทวีศรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์ ปฎิบัติหน้าที่ 0 : 0
138 อาจารย์ ชไมพร ทองเพชร คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 1
139 อาจารย์ ซัมซียะห์ มะลาเฮง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาตะวันออก ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 1
140 อาจารย์ ดร. ซูไฮลา อีแต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาตะวันตก ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 2

Showing 121 to 140 of 699 entries

  5 6 7 8 9 10 11 12 13 14