รายชื่ออาจารย์

Search
# ชื่อ-นามสกุล สังกัดคณะ สังกัดสาขาวิชา ประวัติ&ผลงาน สถานะ รับผิดชอบ : ประจำ
61 อาจารย์ คมวิทย์ ศิริธร คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ - ปฎิบัติหน้าที่ 0 : 0
62 ศ. ดร. ครองชัย หัตถา บัณฑิตวิทยาลัย หมดสัญญาจ้าง 0 : 0
63 อาจารย์ คัชชา ศิริรัตนพันธ์ คณะศึกษาศาสตร์ ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 1
64 อาจารย์ คัมภีร์ ทองพูน คณะศึกษาศาสตร์ - ปฎิบัติหน้าที่ 0 : 0
65 ผศ. ดร. คุณอานันท์ นิรมล คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา หมดสัญญาจ้าง 0 : 0
66 ผศ. ดร. คุณัชญ์ สมชนะกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาตะวันออก ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 1
67 อาจารย์ จณิศาภ์ แนมใส คณะพยาบาลศาสตร์ ปฎิบัติหน้าที่ 0 : 0
68 อาจารย์ ดร. จตุพงค์ โมรา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาตะวันตก ปฎิบัติหน้าที่ 0 : 1
69 อาจารย์ จตุพร จิรันดร คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ - ปฎิบัติหน้าที่ 0 : 0
70 รศ. ดร. จตุพร แก้วอ่อน คณะวิศวกรรมศาสตร์ - ปฎิบัติหน้าที่ 0 : 7
71 รศ. ดร. จรัส อติวิทยาภรณ์ คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หมดสัญญาจ้าง 0 : 0
72 อาจารย์ ดร. จริญญา ธรรมโชโต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 4
73 รศ. จรินทร์ เทพสงเคราะห์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ เกษียณ 0 : 0
74 รศ. ดร. จอมภพ แววศักดิ์ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ ปฎิบัติหน้าที่ 2 : 5
75 ผศ. ดร. จักรพงศ์ ไชยบุรี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 3
76 อาจารย์ ดร. จักรี บุญละคร คณะวิทยาศาสตร์ ปฎิบัติหน้าที่ 0 : 0
77 อาจารย์ จันทนา ไชยนาเคนทร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 1
78 อาจารย์ ดร. จันทราทิพย์ สุขุม คณะนิติศาสตร์ - ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 2
79 อาจารย์ จันทร์ฉาย กฤษณะทรัพย์ คณะวิทยาศาสตร์ ตาย 0 : 0
80 ผศ. ดร. จันทร์ชัย หญิงประยูร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ปฎิบัติหน้าที่ 0 : 0

Showing 61 to 80 of 699 entries

  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11