รายชื่ออาจารย์

Search
# ชื่อ-นามสกุล สังกัดคณะ สังกัดสาขาวิชา ประวัติ&ผลงาน สถานะ รับผิดชอบ : ประจำ
61 ผศ. ดร. คุณอานันท์ นิรมล คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา หมดสัญญาจ้าง 0 : 0
62 ผศ. ดร. คุณัชญ์ สมชนะกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาตะวันออก ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 1
63 อาจารย์ ดร. จตุพงค์ โมรา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาตะวันตก ปฎิบัติหน้าที่ 0 : 0
64 อาจารย์ จตุพร จิรันดร คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ปฎิบัติหน้าที่ 0 : 0
65 รศ. ดร. จตุพร แก้วอ่อน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปฎิบัติหน้าที่ 0 : 6
66 รศ. ดร. จรัส อติวิทยาภรณ์ คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หมดสัญญาจ้าง 0 : 0
67 อาจารย์ ดร. จริญญา ธรรมโชโต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย ปฎิบัติหน้าที่ 0 : 3
68 รศ. จรินทร์ เทพสงเคราะห์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ เกษียณ 0 : 0
69 รศ. ดร. จอมภพ แววศักดิ์ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ ปฎิบัติหน้าที่ 2 : 5
70 ผศ. ดร. จักรพงศ์ ไชยบุรี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 3
71 อาจารย์ จันทนา ไชยนาเคนทร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ลาออก 0 : 0
72 อาจารย์ ดร. จันทราทิพย์ สุขุม คณะนิติศาสตร์ ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 2
73 อาจารย์ จันทร์ฉาย กฤษณะทรัพย์ คณะวิทยาศาสตร์ ตาย 0 : 0
74 อาจารย์ ดร. จันทวรรณ น้อยศรี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 3
75 อาจารย์ จารึก จันทร์วงค์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย ลาศึกษาต่อ 0 : 0
76 อาจารย์ จารุมาศ เสน่หา คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 2
77 อาจารย์ ดร. จารุรัตน์ ปัญโญ คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 2
78 อาจารย์ ดร. จารุวัตร จันทร์ประดิษฐ์ คณะวิทยาศาสตร์ ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 2
79 ผศ. จำนงค์ แรกพินิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์ หมดสัญญาจ้าง 0 : 0
80 อาจารย์ ดร. จำรูญ ศรีชัยชนะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 1

Showing 61 to 80 of 660 entries

  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11