รายชื่ออาจารย์

Search
# ชื่อ-นามสกุล สังกัดคณะ สังกัดสาขาวิชา ประวัติ&ผลงาน สถานะ รับผิดชอบ : ประจำ
61 อาจารย์ คัมภีร์ ทองพูน คณะศึกษาศาสตร์ ปฎิบัติหน้าที่ 0 : 0
62 ผศ. ดร. คุณอานันท์ นิรมล คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา หมดสัญญาจ้าง 0 : 0
63 ผศ. ดร. คุณัชญ์ สมชนะกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาตะวันออก ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 1
64 อาจารย์ ดร. จตุพงค์ โมรา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาตะวันตก ปฎิบัติหน้าที่ 0 : 0
65 อาจารย์ จตุพร จิรันดร คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ปฎิบัติหน้าที่ 0 : 0
66 รศ. ดร. จตุพร แก้วอ่อน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปฎิบัติหน้าที่ 0 : 6
67 รศ. ดร. จรัส อติวิทยาภรณ์ คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หมดสัญญาจ้าง 0 : 0
68 อาจารย์ ดร. จริญญา ธรรมโชโต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 3
69 รศ. จรินทร์ เทพสงเคราะห์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ เกษียณ 0 : 0
70 รศ. ดร. จอมภพ แววศักดิ์ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ ปฎิบัติหน้าที่ 2 : 5
71 ผศ. ดร. จักรพงศ์ ไชยบุรี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 3
72 อาจารย์ จันทนา ไชยนาเคนทร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ลาออก 0 : 0
73 อาจารย์ ดร. จันทราทิพย์ สุขุม คณะนิติศาสตร์ ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 2
74 อาจารย์ จันทร์ฉาย กฤษณะทรัพย์ คณะวิทยาศาสตร์ ตาย 0 : 0
75 อาจารย์ ดร. จันทวรรณ น้อยศรี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 3
76 อาจารย์ จารึก จันทร์วงค์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย ลาศึกษาต่อ 0 : 0
77 อาจารย์ จารุมาศ เสน่หา คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 2
78 อาจารย์ ดร. จารุรัตน์ ปัญโญ คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 2
79 อาจารย์ ดร. จารุวรรณ ทองเนื้อแข็ง วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา ปฎิบัติหน้าที่ 0 : 0
80 อาจารย์ ดร. จารุวัตร จันทร์ประดิษฐ์ คณะวิทยาศาสตร์ ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 2

Showing 61 to 80 of 669 entries

  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11