รายชื่ออาจารย์

Search
# ชื่อ-นามสกุล สังกัดคณะ สังกัดสาขาวิชา ประวัติ&ผลงาน สถานะ รับผิดชอบ : ประจำ
181 อาจารย์ ดร. ธัญชนก พูนศิลป์ คณะศึกษาศาสตร์ ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 1
182 ผศ. ดร. ธัญญา พันธ์ฤทธิ์ดำ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 4
183 อาจารย์ ธารทิพย์ สิทธิรักษ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 1
184 ผศ. ดร. ธิดารัตน์ จุทอง คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 4
185 อาจารย์ ดร. ธิติมา ณ สงขลา คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 1
186 อาจารย์ ธีติ พฤกษ์อุดม คณะศิลปกรรมศาสตร์ ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 2
187 อาจารย์ ธีทัต พิทักษ์พงศ์พันธุ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ลาออก 0 : 0
188 ผศ. ดร. ธีรพร ทองขะโชค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์และการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 3
189 อาจารย์ ธีรพันธ์ สังข์แก้ว คณะศึกษาศาสตร์ ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 1
190 ผศ. ธีรยุทธ ปักษา คณะนิติศาสตร์ ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 2
191 อาจารย์ ธีรยุทธ์ เกณบุตร คณะศึกษาศาสตร์ ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 1
192 อาจารย์ ธีระ ราชาพล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 1
193 อาจารย์ ธีรเดช เกื้อวงศ์ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 3
194 ผศ. ดร. ธเนศ ยุคันตวนิชชัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์และการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 2
195 ผศ. นพดล ศุกระกาญจน์ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 2
196 อาจารย์ นพดล สาลีโภชน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 1
197 ผศ. ดร. นพมาศ ปักเข็ม คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 3
198 ผศ. ดร. นพเก้า ณ พัทลุง คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 5
199 อาจารย์ นรเศรษฐ์ ศรีแก้วกุล คณะศึกษาศาสตร์ ปลดออก 0 : 0
200 อาจารย์ นฤมล ฐานิสโร คณะนิติศาสตร์ ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 1

Showing 181 to 200 of 639 entries

  8 9 10 11 12 13 14 15 16 17