รายชื่ออาจารย์

Search
# ชื่อ-นามสกุล สังกัดคณะ สังกัดสาขาวิชา ประวัติ&ผลงาน สถานะ รับผิดชอบ : ประจำ
181 อาจารย์ ดร. ธวัชชัย คังฆะมะโณ คณะวิทยาศาสตร์ ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 1
182 ผศ. ดร. ธวัฒน์ชัย เทพนวล คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 4
183 อาจารย์ ดร. ธัญชนก พูนศิลป์ คณะศึกษาศาสตร์ ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 1
184 ผศ. ดร. ธัญญา พันธ์ฤทธิ์ดำ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 4
185 อาจารย์ ธารทิพย์ สิทธิรักษ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 1
186 ผศ. ดร. ธิดารัตน์ จุทอง คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 4
187 อาจารย์ ดร. ธิติมา ณ สงขลา คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 1
188 อาจารย์ ธีติ พฤกษ์อุดม คณะศิลปกรรมศาสตร์ ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 2
189 อาจารย์ ธีทัต พิทักษ์พงศ์พันธุ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ลาออก 0 : 0
190 ผศ. ดร. ธีรพร ทองขะโชค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์และการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 3
191 อาจารย์ ธีรพันธ์ สังข์แก้ว คณะศึกษาศาสตร์ ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 1
192 ผศ. ธีรยุทธ ปักษา คณะนิติศาสตร์ ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 2
193 อาจารย์ ธีรยุทธ์ เกณบุตร คณะศึกษาศาสตร์ ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 1
194 อาจารย์ ธีระ ราชาพล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 1
195 อาจารย์ ธีระรัตน์ อรุณรัตน์ คณะวิทยาศาสตร์ ปฎิบัติหน้าที่ 0 : 0
196 อาจารย์ ธีรเดช เกื้อวงศ์ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 3
197 ผศ. ดร. ธเนศ ยุคันตวนิชชัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์และการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 2
198 ผศ. นพดล ศุกระกาญจน์ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 2
199 อาจารย์ นพดล สาลีโภชน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 1
200 ผศ. ดร. นพมาศ ปักเข็ม คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 3

Showing 181 to 200 of 660 entries

  8 9 10 11 12 13 14 15 16 17