รายชื่ออาจารย์

Search
# ชื่อ-นามสกุล สังกัดคณะ สังกัดสาขาวิชา ประวัติ&ผลงาน สถานะ รับผิดชอบ : ประจำ
181 อาจารย์ ดร. ธนิยา เยาดำ คณะศึกษาศาสตร์ ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 2
182 อาจารย์ ธนิษฐา นันทาพจน์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาทัศนศิลป์ หมดสัญญาจ้าง 0 : 0
183 อาจารย์ ดร. ธนูศิลป์ สลีอ่อน คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 2
184 ผศ. ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาศิลปะการแสดง ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 2
185 อาจารย์ ธราภรณ์ สุนทร คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 1
186 อาจารย์ ดร. ธวัช ชูชิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 1
187 อาจารย์ ดร. ธวัชชัย คังฆะมะโณ คณะวิทยาศาสตร์ ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 3
188 ผศ. ดร. ธวัฒน์ชัย เทพนวล คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 4
189 อาจารย์ ดร. ธัญชนก พูนศิลป์ คณะศึกษาศาสตร์ ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 2
190 ผศ. ดร. ธัญญา พันธ์ฤทธิ์ดำ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 4
191 อาจารย์ ธารทิพย์ สิทธิรักษ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 1
192 ผศ. ดร. ธิดารัตน์ จุทอง คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 4
193 อาจารย์ ดร. ธิติมา ณ สงขลา คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 1
194 อาจารย์ ธีติ พฤกษ์อุดม คณะศิลปกรรมศาสตร์ ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 2
195 อาจารย์ ดร. ธีทัต พิทักษ์พงศ์พันธุ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปฎิบัติหน้าที่ 0 : 0
196 ผศ. ดร. ธีรพร ทองขะโชค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์และการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 5
197 อาจารย์ ธีรพันธ์ สังข์แก้ว คณะศึกษาศาสตร์ ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 1
198 ผศ. ธีรยุทธ ปักษา คณะนิติศาสตร์ ปฎิบัติหน้าที่ 0 : 1
199 อาจารย์ ธีรยุทธ์ เกณบุตร คณะศึกษาศาสตร์ ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 1
200 อาจารย์ ธีระ ราชาพล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 1

Showing 181 to 200 of 682 entries

  8 9 10 11 12 13 14 15 16 17