รายชื่ออาจารย์

Search
# ชื่อ-นามสกุล สังกัดคณะ สังกัดสาขาวิชา ประวัติ&ผลงาน สถานะ รับผิดชอบ : ประจำ
181 ผศ. ดร. ธวัฒน์ชัย เทพนวล คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 4
182 อาจารย์ ดร. ธัญชนก พูนศิลป์ คณะศึกษาศาสตร์ ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 1
183 ผศ. ดร. ธัญญา พันธ์ฤทธิ์ดำ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 4
184 อาจารย์ ธารทิพย์ สิทธิรักษ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 1
185 ผศ. ดร. ธิดารัตน์ จุทอง คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 4
186 อาจารย์ ดร. ธิติมา ณ สงขลา คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 1
187 อาจารย์ ธีติ พฤกษ์อุดม คณะศิลปกรรมศาสตร์ ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 2
188 อาจารย์ ธีทัต พิทักษ์พงศ์พันธุ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ลาออก 0 : 0
189 ผศ. ดร. ธีรพร ทองขะโชค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์และการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 3
190 อาจารย์ ธีรพันธ์ สังข์แก้ว คณะศึกษาศาสตร์ ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 1
191 ผศ. ธีรยุทธ ปักษา คณะนิติศาสตร์ ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 2
192 อาจารย์ ธีรยุทธ์ เกณบุตร คณะศึกษาศาสตร์ ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 1
193 อาจารย์ ธีระ ราชาพล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 1
194 อาจารย์ ธีรเดช เกื้อวงศ์ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 3
195 ผศ. ดร. ธเนศ ยุคันตวนิชชัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์และการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 2
196 ผศ. นพดล ศุกระกาญจน์ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 2
197 อาจารย์ นพดล สาลีโภชน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 1
198 ผศ. ดร. นพมาศ ปักเข็ม คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 3
199 ผศ. ดร. นพเก้า ณ พัทลุง คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 5
200 อาจารย์ นรเศรษฐ์ ศรีแก้วกุล คณะศึกษาศาสตร์ ปลดออก 0 : 0

Showing 181 to 200 of 647 entries

  8 9 10 11 12 13 14 15 16 17