รายชื่ออาจารย์

Search
# ชื่อ-นามสกุล สังกัดคณะ สังกัดสาขาวิชา ประวัติ&ผลงาน สถานะ รับผิดชอบ : ประจำ
181 ผศ. ดร. ธนภัทร เต็มรัตนะกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 1
182 อาจารย์ ธนวรรณ บัวเจริญ คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ลาศึกษาต่อ 0 : 0
183 อาจารย์ ดร. ธนวัฒน์ ศรีรักษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปฎิบัติหน้าที่ 0 : 5
184 อาจารย์ ดร. ธนวิทย์ บุญสิทธิ์ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 3
185 ผศ. ธนากร โกมลวานิช คณะนิติศาสตร์ - ปฎิบัติหน้าที่ 0 : 0
186 อาจารย์ ธนาวัฒน์ รักกมล คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ลาศึกษาต่อ 0 : 0
187 อาจารย์ ดร. ธนิกา วศินยานุวัฒน์ คณะศึกษาศาสตร์ ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 3
188 อาจารย์ ดร. ธนิยา เยาดำ คณะศึกษาศาสตร์ ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 3
189 อาจารย์ ธนิษฐา นันทาพจน์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ หมดสัญญาจ้าง 0 : 0
190 อาจารย์ ดร. ธนูศิลป์ สลีอ่อน คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา ลาออก 1 : 2
191 ผศ. ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาศิลปะการแสดง ปฎิบัติหน้าที่ 0 : 1
192 อาจารย์ ธราภรณ์ สุนทร คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 1
193 อาจารย์ ดร. ธวัช ชูชิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 3
194 อาจารย์ ดร. ธวัชชัย คังฆะมะโณ คณะวิทยาศาสตร์ ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 3
195 ผศ. ดร. ธวัฒน์ชัย เทพนวล คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 4
196 อาจารย์ ดร. ธัญชนก พูนศิลป์ คณะศึกษาศาสตร์ ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 2
197 ผศ. ดร. ธัญญา พันธ์ฤทธิ์ดำ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 4
198 อาจารย์ ธารทิพย์ สิทธิรักษ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ - ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 1
199 ผศ. ดร. ธิดารัตน์ จุทอง คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 4
200 อาจารย์ ดร. ธิติมา ณ สงขลา คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 1

Showing 181 to 200 of 699 entries

  8 9 10 11 12 13 14 15 16 17