รายชื่ออาจารย์

Search
# ชื่อ-นามสกุล สังกัดคณะ สังกัดสาขาวิชา ประวัติ&ผลงาน สถานะ รับผิดชอบ : ประจำ
101 อาจารย์ ดร. จิรโรจน์ ศรียะพันธุ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 2
102 อาจารย์ จีรวรรณ หอมจันทร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ลาออก 0 : 0
103 อาจารย์ จีรวัฒน์ โสภาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ - ลาออก 0 : 0
104 ผศ. จุรีภรณ์ มะเลโลหิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาตะวันตก ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 2
105 อาจารย์ ดร. จุฬาลักษณ์ อ้นทอง คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 3
106 อาจารย์ ฉัตรชยา รอดระหงษ์ คณะศึกษาศาสตร์ ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 1
107 อาจารย์ ดร. ฉันทัส ทองช่วย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ลาออก 0 : 1
108 อาจารย์ ฉันทิชา บัวศรี คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบัญชี ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 1
109 อาจารย์ ดร. ชคดี บุญเกษม คณะศึกษาศาสตร์ ปฎิบัติหน้าที่ 0 : 1
110 อาจารย์ ชนกภัทร์ ใหม่เจริญ คณะวิทยาศาสตร์ ปฎิบัติหน้าที่ 0 : 0
111 อาจารย์ ชนธัญ แสงพุ่ม คณะศึกษาศาสตร์ - ปฎิบัติหน้าที่ 0 : 0
112 อาจารย์ ชนสิษฎ์ แก้วมณี คณะศึกษาศาสตร์ ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 1
113 อาจารย์ ชยุดี รสวานนท์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ ปฎิบัติหน้าที่ 0 : 0
114 ผศ. ดร. ชลทิศา สุขเกษม คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 6
115 อาจารย์ ชลธิดา เกษเพชร คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 1
116 ผศ. ดร. ชลธิรา แสงสุบัน คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 4
117 ผศ. ดร. ชลลดา แสงมณี ศิริสาธิตกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์ ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 7
118 ผศ. ชลีรัตน์ มเหสักขกุล คณะนิติศาสตร์ ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 1
119 อาจารย์ ชวนชม ขุนเอียด คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย ลาศึกษาต่อ 1 : 1
120 ผศ. ดร. ชวนพิศ ชุมคง คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 8

Showing 101 to 120 of 699 entries

  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13