รายชื่ออาจารย์

Search
# ชื่อ-นามสกุล สังกัดคณะ สังกัดสาขาวิชา ประวัติ&ผลงาน สถานะ รับผิดชอบ : ประจำ
101 อาจารย์ ดร. จุฬาลักษณ์ อ้นทอง คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 3
102 อาจารย์ ฉัตรชยา รอดระหงษ์ คณะศึกษาศาสตร์ ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 1
103 อาจารย์ ดร. ฉันทัส ทองช่วย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ลาออก 0 : 1
104 อาจารย์ ฉันทิชา บัวศรี คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบัญชี ปฎิบัติหน้าที่ 0 : 1
105 อาจารย์ ดร. ชคดี ไวยวุทธิ คณะศึกษาศาสตร์ ปฎิบัติหน้าที่ 0 : 0
106 อาจารย์ ชนกภัทร์ ใหม่เจริญ คณะวิทยาศาสตร์ ปฎิบัติหน้าที่ 0 : 0
107 อาจารย์ ชนธัญ แสงพุ่ม คณะศึกษาศาสตร์ ปฎิบัติหน้าที่ 0 : 0
108 อาจารย์ ชนสิษฎ์ แก้วมณี คณะศึกษาศาสตร์ ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 1
109 อาจารย์ ชยุดี รสวานนท์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ ปฎิบัติหน้าที่ 0 : 0
110 ผศ. ดร. ชลทิศา สุขเกษม คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 5
111 อาจารย์ ชลธิดา เกษเพชร คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาทัศนศิลป์ ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 1
112 ผศ. ดร. ชลธิรา แสงสุบัน คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 4
113 ผศ. ดร. ชลลดา แสงมณี ศิริสาธิตกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์ ปฎิบัติหน้าที่ 0 : 4
114 ผศ. ชลีรัตน์ มเหสักขกุล คณะนิติศาสตร์ ปฎิบัติหน้าที่ 0 : 0
115 อาจารย์ ชวนชม ขุนเอียด คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย ลาศึกษาต่อ 1 : 1
116 ผศ. ดร. ชวนพิศ ชุมคง คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 8
117 อาจารย์ ชวพงษ์ เมธีธรรมวัฒน์ คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 1
118 อาจารย์ ชวเลิศ เทพประดิษฐ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาตะวันออก ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 1
119 ผศ. ดร. ชัชวาล ชุมรักษา คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ปฎิบัติหน้าที่ 2 : 4
120 อาจารย์ ดร. ชัชวีร์ แก้วมณี คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 2

Showing 101 to 120 of 682 entries

  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13