รายชื่ออาจารย์

Search
# ชื่อ-นามสกุล สังกัดคณะ สังกัดสาขาวิชา ประวัติ&ผลงาน สถานะ รับผิดชอบ : ประจำ
101 อาจารย์ ดร. ชคดี ไวยวุทธิ คณะศึกษาศาสตร์ ปฎิบัติหน้าที่ 0 : 0
102 อาจารย์ ชนกภัทร์ ใหม่เจริญ คณะวิทยาศาสตร์ ปฎิบัติหน้าที่ 0 : 0
103 อาจารย์ ชนธัญ แสงพุ่ม คณะศึกษาศาสตร์ ปฎิบัติหน้าที่ 0 : 0
104 อาจารย์ ชนสิษฎ์ แก้วมณี คณะศึกษาศาสตร์ ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 1
105 อาจารย์ ชยุดี รสวานนท์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ ปฎิบัติหน้าที่ 0 : 0
106 ผศ. ดร. ชลทิศา สุขเกษม คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 5
107 อาจารย์ ชลธิดา เกษเพชร คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาทัศนศิลป์ ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 1
108 ผศ. ดร. ชลธิรา แสงสุบัน คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 4
109 ผศ. ดร. ชลลดา แสงมณี ศิริสาธิตกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์ ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 4
110 อาจารย์ ชลีรัตน์ มเหสักขกุล คณะนิติศาสตร์ ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 1
111 อาจารย์ ชวนชม ขุนเอียด คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 1
112 ผศ. ดร. ชวนพิศ ชุมคง คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 6
113 อาจารย์ ชวพงษ์ เมธีธรรมวัฒน์ คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 1
114 อาจารย์ ชวเลิศ เทพประดิษฐ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาตะวันออก ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 1
115 ผศ. ดร. ชัชวาล ชุมรักษา คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ปฎิบัติหน้าที่ 2 : 4
116 อาจารย์ ดร. ชัชวีร์ แก้วมณี คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 2
117 ผศ. ชัยรัตน์ แสงทอง คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาทัศนศิลป์ ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 1
118 อาจารย์ ดร. ชัยลิขิต สร้อยเพชรเกษม คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการประเมินผลและวิจัย ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 3
119 อาจารย์ ชัยวัฒน์ จุมพลกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปฎิบัติหน้าที่ 0 : 2
120 อาจารย์ ชัยศิลป์ ดำด้วง คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา หมดสัญญาจ้าง 0 : 0

Showing 101 to 120 of 660 entries

  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13