รายชื่ออาจารย์

Search
# ชื่อ-นามสกุล สังกัดคณะ สังกัดสาขาวิชา ประวัติ&ผลงาน สถานะ รับผิดชอบ : ประจำ
101 อาจารย์ ฉันทิชา บัวศรี คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบัญชี ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 2
102 อาจารย์ ดร. ชคดี ไวยวุทธิ คณะศึกษาศาสตร์ ปฎิบัติหน้าที่ 0 : 0
103 อาจารย์ ชนกภัทร์ ใหม่เจริญ คณะวิทยาศาสตร์ ปฎิบัติหน้าที่ 0 : 0
104 อาจารย์ ชนธัญ แสงพุ่ม คณะศึกษาศาสตร์ ปฎิบัติหน้าที่ 0 : 0
105 อาจารย์ ชนสิษฎ์ แก้วมณี คณะศึกษาศาสตร์ ปฎิบัติหน้าที่ 0 : 0
106 อาจารย์ ชยุดี รสวานนท์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ ปฎิบัติหน้าที่ 0 : 0
107 ผศ. ดร. ชลทิศา สุขเกษม คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 5
108 อาจารย์ ชลธิดา เกษเพชร คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาทัศนศิลป์ ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 1
109 ผศ. ดร. ชลธิรา แสงสุบัน คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 4
110 ผศ. ดร. ชลลดา แสงมณี ศิริสาธิตกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์ ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 3
111 อาจารย์ ชลีรัตน์ มเหสักขกุล คณะนิติศาสตร์ ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 1
112 อาจารย์ ชวนชม ขุนเอียด คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 1
113 ผศ. ดร. ชวนพิศ ชุมคง คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 6
114 อาจารย์ ชวพงษ์ เมธีธรรมวัฒน์ คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 1
115 อาจารย์ ชวเลิศ เทพประดิษฐ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาตะวันออก ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 1
116 ผศ. ดร. ชัชวาล ชุมรักษา คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ปฎิบัติหน้าที่ 2 : 4
117 อาจารย์ ดร. ชัชวีร์ แก้วมณี คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 2
118 ผศ. ชัยรัตน์ แสงทอง คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาทัศนศิลป์ ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 1
119 อาจารย์ ดร. ชัยลิขิต สร้อยเพชรเกษม คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการประเมินผลและวิจัย ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 3
120 อาจารย์ ชัยวัฒน์ จุมพลกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 2

Showing 101 to 120 of 647 entries

  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13