อาจารย์ ดร. กฤษณพล จันทร์พรหม

ชื่อ-สกุล :
อาจารย์ ดร. กฤษณพล จันทร์พรหม
สังกัดคณะ :
คณะศึกษาศาสตร์
สังกัดสาขา :
สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
สถานะ :
ลาออก
รับผิดชอบแล้ว (สถานะเปิด) :
0 หลักสูตร
ประจำหลักสูตรแล้ว (สถานะเปิด) :
0 หลักสูตร

อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร

รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร คณะ ระดับ ประเภทหลักสูตร ลักษณะของสาขาวิชา

อาจารย์ประจำหลักสูตร

รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร คณะ ระดับ ประเภทหลักสูตร ลักษณะของสาขาวิชา