ผศ. ดร. กฤษฎา พัชรสิทธิ์

ชื่อ-สกุล :
ผศ. ดร. กฤษฎา พัชรสิทธิ์
สังกัดคณะ :
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สังกัดสาขา :
สถานะ :
ปฎิบัติหน้าที่
รับผิดชอบแล้ว (สถานะเปิด) :
1 หลักสูตร
ประจำหลักสูตรแล้ว (สถานะเปิด) :
4 หลักสูตร

อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร

รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร คณะ ระดับ ประเภทหลักสูตร ลักษณะของสาขาวิชา
25590221101416 วศ.บ. วิศวกรรมยางและพอลิเมอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาตรี หลักสูตรใหม่ 2559 เฉพาะสาขา

อาจารย์ประจำหลักสูตร

รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร คณะ ระดับ ประเภทหลักสูตร ลักษณะของสาขาวิชา
25590221101416 วศ.บ. วิศวกรรมยางและพอลิเมอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาตรี หลักสูตรใหม่ 2559 เฉพาะสาขา
25590221101506 วศ.ม. วิศวกรรมพลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาโท หลักสูตรใหม่ 2559 เฉพาะสาขา
25590221101517 ปร.ด.วิศวกรรมพลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาเอก หลักสูตรปรับปรุง 2559 เฉพาะสาขา
25540223203157 ปร.ด.การพัฒนาที่ยั่งยืน วิทยาลัยนานาชาติ ปริญญาเอก หลักสูตรปรับปรุง 2560 เฉพาะสาขา