รายชื่ออาจารย์

Search
# ชื่อ-นามสกุล สังกัดคณะ สังกัดสาขาวิชา ประวัติ&ผลงาน สถานะ รับผิดชอบ : ประจำ
161 ผศ. ดำรงศักดิ์ แก้วเพ็ง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์ ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 1
162 อาจารย์ ดิญะพร วิสะมิตนันท์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาตะวันตก ปฎิบัติหน้าที่ 0 : 2
163 ผศ. ดร. ดุษณีย์ สุวรรณคง คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 3
164 อาจารย์ ดุสิต พรหมอ่อน คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 1
165 อาจารย์ ดร. ตั้ม บุญรอด คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 2
166 อาจารย์ ดร. ต้าย บัณฑิศักดิ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 1
167 รศ. ถนอมศรี อินทนนท์ คณะพยาบาลศาสตร์ ลาออก 0 : 1
168 ผศ. ดร. ถาวร จันทโชติ คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 2
169 ผศ. ดร. ทรงพร จันทรพัฒน์ คณะพยาบาลศาสตร์ ปฎิบัติหน้าที่ 0 : 1
170 อาจารย์ ทรงพล ขาวผ่อง คณะนิติศาสตร์ - ปฎิบัติหน้าที่ 0 : 0
171 ผศ. ทรงศักดิ์ ปัทมรุจ คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ เกษียณ 0 : 0
172 ผศ. ดร. ทวนธง ครุฑจ้อน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์และการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 4
173 อาจารย์ ดร. ทวีศักดิ์ พุฒสุขขี บัณฑิตวิทยาลัย - ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 1
174 อาจารย์ ดร. ทวีศักดิ์ อนันต์เศรษฐศิริ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาตะวันตก ปฎิบัติหน้าที่ 0 : 0
175 อาจารย์ ดร. ทวีเดช ไชยนาพงษ์ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 4
176 อาจารย์ ดร. ทิพย์ทิวา สัมพันธมิตร คณะวิทยาศาสตร์ ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 1
177 ผศ. ทีปวิท พงศ์ไพบูลย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 1
178 ผศ. ดร. ธนพล อยู่เย็น คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 3
179 อาจารย์ ดร. ธนพันธุ์ ปัทมานนท์ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา เกษียณ 0 : 0
180 ผศ. ดร. ธนภรณ์ แสนอ้าย คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาศิลปะการแสดง ลาออก 0 : 0

Showing 161 to 180 of 699 entries

  7 8 9 10 11 12 13 14 15 16