รายชื่ออาจารย์

Search
# ชื่อ-นามสกุล สังกัดคณะ สังกัดสาขาวิชา ประวัติ&ผลงาน สถานะ รับผิดชอบ : ประจำ
161 อาจารย์ ดร. ทวีศักดิ์ พุฒสุขขี บัณฑิตวิทยาลัย ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 1
162 อาจารย์ ดร. ทวีศักดิ์ อนันต์เศรษฐศิริ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาตะวันตก ปฎิบัติหน้าที่ 0 : 0
163 อาจารย์ ดร. ทวีเดช ไชยนาพงษ์ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 3
164 อาจารย์ ดร. ทิพย์ทิวา สัมพันธมิตร คณะวิทยาศาสตร์ ปฎิบัติหน้าที่ 0 : 0
165 อาจารย์ ทีปวิท พงศ์ไพบูลย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 1
166 ผศ. ดร. ธนพล อยู่เย็น คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 3
167 อาจารย์ ดร. ธนพันธุ์ ปัทมานนท์ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 3
168 ผศ. ดร. ธนภรณ์ แสนอ้าย คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาศิลปะการแสดง ลาออก 0 : 0
169 อาจารย์ ดร. ธนภัทร เต็มรัตนะกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 1
170 อาจารย์ ธนวรรณ บัวเจริญ คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ปฎิบัติหน้าที่ 0 : 0
171 อาจารย์ ดร. ธนวัฒน์ ศรีรักษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปฎิบัติหน้าที่ 0 : 0
172 อาจารย์ ดร. ธนวิทย์ บุญสิทธิ์ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 2
173 ผศ. ธนากร โกมลวานิช คณะนิติศาสตร์ ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 1
174 อาจารย์ ธนาวัฒน์ รักกมล คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ลาศึกษาต่อ 0 : 0
175 อาจารย์ ดร. ธนิยา เยาดำ คณะศึกษาศาสตร์ ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 2
176 อาจารย์ ธนิษฐา นันทาพจน์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาทัศนศิลป์ หมดสัญญาจ้าง 0 : 0
177 อาจารย์ ดร. ธนูศิลป์ สลีอ่อน คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา ปฎิบัติหน้าที่ 0 : 0
178 ผศ. ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาศิลปะการแสดง ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 2
179 อาจารย์ ธราภรณ์ สุนทร คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 1
180 อาจารย์ ดร. ธวัช ชูชิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 1

Showing 161 to 180 of 660 entries

  7 8 9 10 11 12 13 14 15 16