รายชื่ออาจารย์

Search
# ชื่อ-นามสกุล สังกัดคณะ สังกัดสาขาวิชา ประวัติ&ผลงาน สถานะ รับผิดชอบ : ประจำ
161 อาจารย์ ทรงพล ขาวผ่อง คณะนิติศาสตร์ ปฎิบัติหน้าที่ 0 : 0
162 ผศ. ทรงศักดิ์ ปัทมรุจ คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ เกษียณ 0 : 0
163 ผศ. ดร. ทวนธง ครุฑจ้อน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์และการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 3
164 อาจารย์ ดร. ทวีศักดิ์ พุฒสุขขี บัณฑิตวิทยาลัย ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 1
165 อาจารย์ ดร. ทวีศักดิ์ อนันต์เศรษฐศิริ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาตะวันตก ปฎิบัติหน้าที่ 0 : 0
166 อาจารย์ ดร. ทวีเดช ไชยนาพงษ์ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 3
167 อาจารย์ ดร. ทิพย์ทิวา สัมพันธมิตร คณะวิทยาศาสตร์ ปฎิบัติหน้าที่ 0 : 0
168 อาจารย์ ทีปวิท พงศ์ไพบูลย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 1
169 ผศ. ดร. ธนพล อยู่เย็น คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 3
170 อาจารย์ ดร. ธนพันธุ์ ปัทมานนท์ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 3
171 ผศ. ดร. ธนภรณ์ แสนอ้าย คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาศิลปะการแสดง ลาออก 0 : 0
172 อาจารย์ ดร. ธนภัทร เต็มรัตนะกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 1
173 อาจารย์ ธนวรรณ บัวเจริญ คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ลาศึกษาต่อ 0 : 0
174 อาจารย์ ดร. ธนวัฒน์ ศรีรักษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปฎิบัติหน้าที่ 0 : 0
175 อาจารย์ ดร. ธนวิทย์ บุญสิทธิ์ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 2
176 ผศ. ธนากร โกมลวานิช คณะนิติศาสตร์ ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 1
177 อาจารย์ ธนาวัฒน์ รักกมล คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ลาศึกษาต่อ 0 : 0
178 อาจารย์ ดร. ธนิกา วศินยานุวัฒน์ คณะศึกษาศาสตร์ ปฎิบัติหน้าที่ 0 : 0
179 อาจารย์ ดร. ธนิยา เยาดำ คณะศึกษาศาสตร์ ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 2
180 อาจารย์ ธนิษฐา นันทาพจน์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาทัศนศิลป์ หมดสัญญาจ้าง 0 : 0

Showing 161 to 180 of 669 entries

  7 8 9 10 11 12 13 14 15 16