รายชื่ออาจารย์

Search
# ชื่อ-นามสกุล สังกัดคณะ สังกัดสาขาวิชา ประวัติ&ผลงาน สถานะ รับผิดชอบ : ประจำ
161 อาจารย์ ดร. ทวีศักดิ์ อนันต์เศรษฐศิริ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาตะวันตก ปฎิบัติหน้าที่ 0 : 0
162 อาจารย์ ดร. ทวีเดช ไชยนาพงษ์ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 3
163 อาจารย์ ทิพย์ทิวา สัมพันธมิตร คณะวิทยาศาสตร์ ลาศึกษาต่อ 0 : 0
164 อาจารย์ ทีปวิท พงศ์ไพบูลย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 1
165 ผศ. ดร. ธนพล อยู่เย็น คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 3
166 อาจารย์ ดร. ธนพันธุ์ ปัทมานนท์ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 3
167 ผศ. ดร. ธนภรณ์ แสนอ้าย คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาศิลปะการแสดง ลาออก 0 : 0
168 อาจารย์ ดร. ธนภัทร เต็มรัตนะกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 1
169 อาจารย์ ธนวรรณ บัวเจริญ คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ลาศึกษาต่อ 0 : 0
170 อาจารย์ ดร. ธนวัฒน์ ศรีรักษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปฎิบัติหน้าที่ 0 : 0
171 อาจารย์ ดร. ธนวิทย์ บุญสิทธิ์ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 2
172 ผศ. ธนากร โกมลวานิช คณะนิติศาสตร์ ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 1
173 อาจารย์ ธนาวัฒน์ รักกมล คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ลาศึกษาต่อ 0 : 0
174 อาจารย์ ดร. ธนิยา เยาดำ คณะศึกษาศาสตร์ ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 1
175 อาจารย์ ธนิษฐา นันทาพจน์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาทัศนศิลป์ หมดสัญญาจ้าง 0 : 0
176 ผศ. ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาศิลปะการแสดง ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 2
177 อาจารย์ ธราภรณ์ สุนทร คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 1
178 อาจารย์ ดร. ธวัช ชูชิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปฎิบัติหน้าที่ 0 : 0
179 อาจารย์ ดร. ธวัชชัย คังฆะมะโณ คณะวิทยาศาสตร์ ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 1
180 ผศ. ดร. ธวัฒน์ชัย เทพนวล คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 4

Showing 161 to 180 of 639 entries

  7 8 9 10 11 12 13 14 15 16