อาจารย์ ดร. กฤตพร สิริสม

ชื่อ-สกุล :
อาจารย์ ดร. กฤตพร สิริสม
สังกัดคณะ :
คณะพยาบาลศาสตร์
สังกัดสาขา :
สถานะ :
ปฎิบัติหน้าที่
รับผิดชอบแล้ว (สถานะเปิด) :
0 หลักสูตร
ประจำหลักสูตรแล้ว (สถานะเปิด) :
1 หลักสูตร

อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร

รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร คณะ ระดับ ประเภทหลักสูตร ลักษณะของสาขาวิชา

อาจารย์ประจำหลักสูตร

รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร คณะ ระดับ ประเภทหลักสูตร ลักษณะของสาขาวิชา
25610221100028 พยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี หลักสูตรใหม่ 2561 เฉพาะสาขา