อาจารย์ กฤษณ์ ทองขุนดำ

ชื่อ-สกุล :
อาจารย์ กฤษณ์ ทองขุนดำ
สังกัดคณะ :
คณะวิทยาศาสตร์
สังกัดสาขา :
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถานะ :
ปฎิบัติหน้าที่
รับผิดชอบแล้ว (สถานะเปิด) :
1 หลักสูตร
ประจำหลักสูตรแล้ว (สถานะเปิด) :
2 หลักสูตร

อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร

รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร คณะ ระดับ ประเภทหลักสูตร ลักษณะของสาขาวิชา
25480221105137 วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาตรี หลักสูตรปรับปรุง 2560 เฉพาะสาขา

อาจารย์ประจำหลักสูตร

รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร คณะ ระดับ ประเภทหลักสูตร ลักษณะของสาขาวิชา
25480221105148 วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาตรี หลักสูตรปรับปรุง 2560 เฉพาะสาขา
25480221105137 วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาตรี หลักสูตรปรับปรุง 2560 เฉพาะสาขา