รายชื่ออาจารย์

Search
# ชื่อ-นามสกุล สังกัดคณะ สังกัดสาขาวิชา ประวัติ&ผลงาน สถานะ รับผิดชอบ : ประจำ
81 อาจารย์ ดร. จารุวรรณ ทองเนื้อแข็ง วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา ปฎิบัติหน้าที่ 0 : 0
82 อาจารย์ ดร. จารุวัตร จันทร์ประดิษฐ์ คณะวิทยาศาสตร์ ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 2
83 ผศ. จำนงค์ แรกพินิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์ หมดสัญญาจ้าง 0 : 0
84 อาจารย์ ดร. จำรูญ ศรีชัยชนะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 1
85 อาจารย์ ดร. จิดาภา พรยิ่ง คณะนิติศาสตร์ ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 2
86 อาจารย์ ดร. จิดาภา สุวรรณฤกษ์ คณะศึกษาศาสตร์ ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 2
87 อาจารย์ จิตติกานต์ หลักอาริยะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปฎิบัติหน้าที่ 0 : 0
88 ผศ. ดร. จินตนา กสินันท์ คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ปฎิบัติหน้าที่ 2 : 4
89 ผศ. จิรนันท์ ไชยบุปผา คณะนิติศาสตร์ ปฎิบัติหน้าที่ 0 : 0
90 ผศ. จิรพรรณ พีรวุฒิ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ ปฎิบัติหน้าที่ 0 : 0
91 ผศ. จิรพรรณ พีรวุฒิ มหาวิทยาลัยทักษิณ ปฎิบัติหน้าที่ 0 : 1
92 อาจารย์ ดร. จิระสุข สุขสวัสดิ์ คณะศึกษาศาสตร์ ลาออก 0 : 0
93 อาจารย์ จิราพร คงรอด คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 2
94 อาจารย์ ดร. จิราพร ช่อมณี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 2
95 อาจารย์ จิราพร ปานเจริญ คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน ลาศึกษาต่อ 0 : 0
96 อาจารย์ จิราวรรณ จันทร์โยธา คณะศิลปกรรมศาสตร์ ลาออก 0 : 0
97 อาจารย์ ดร. จิรโรจน์ ศรียะพันธุ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 2
98 อาจารย์ จีรวรรณ หอมจันทร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ลาออก 0 : 0
99 อาจารย์ จีรวัฒน์ โสภาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ลาออก 0 : 0
100 ผศ. จุรีภรณ์ มะเลโลหิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาตะวันตก ปฎิบัติหน้าที่ 0 : 1

Showing 81 to 100 of 682 entries

  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12