รายชื่ออาจารย์

Search
# ชื่อ-นามสกุล สังกัดคณะ สังกัดสาขาวิชา ประวัติ&ผลงาน สถานะ รับผิดชอบ : ประจำ
81 ผศ. จำนงค์ แรกพินิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์ หมดสัญญาจ้าง 0 : 0
82 อาจารย์ ดร. จำรูญ ศรีชัยชนะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 1
83 อาจารย์ ดร. จิดาภา พรยิ่ง คณะนิติศาสตร์ ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 2
84 อาจารย์ ดร. จิดาภา สุวรรณฤกษ์ คณะศึกษาศาสตร์ ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 2
85 อาจารย์ จิตติกานต์ หลักอาริยะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปฎิบัติหน้าที่ 0 : 0
86 ผศ. ดร. จินตนา กสินันท์ คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ปฎิบัติหน้าที่ 2 : 4
87 ผศ. จิรนันท์ ไชยบุปผา คณะนิติศาสตร์ ปฎิบัติหน้าที่ 0 : 1
88 ผศ. จิรพรรณ พีรวุฒิ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ ปฎิบัติหน้าที่ 0 : 0
89 ผศ. จิรพรรณ พีรวุฒิ มหาวิทยาลัยทักษิณ ปฎิบัติหน้าที่ 0 : 1
90 อาจารย์ ดร. จิระสุข สุขสวัสดิ์ คณะศึกษาศาสตร์ ลาออก 0 : 0
91 อาจารย์ จิราพร คงรอด คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 2
92 อาจารย์ ดร. จิราพร ช่อมณี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 2
93 อาจารย์ จิราพร ปานเจริญ คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน ลาศึกษาต่อ 0 : 0
94 อาจารย์ จิราวรรณ จันทร์โยธา คณะศิลปกรรมศาสตร์ ลาออก 0 : 0
95 อาจารย์ ดร. จิรโรจน์ ศรียะพันธุ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 2
96 อาจารย์ จีรวรรณ หอมจันทร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ลาออก 1 : 1
97 อาจารย์ จีรวัฒน์ โสภาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ลาออก 0 : 0
98 ผศ. จุรีภรณ์ มะเลโลหิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาตะวันตก ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 2
99 อาจารย์ ดร. จุฬาลักษณ์ อ้นทอง คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 1
100 อาจารย์ ฉัตรชยา รอดระหงษ์ คณะศึกษาศาสตร์ ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 1

Showing 81 to 100 of 669 entries

  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12