รายชื่ออาจารย์

Search
# ชื่อ-นามสกุล สังกัดคณะ สังกัดสาขาวิชา ประวัติ&ผลงาน สถานะ รับผิดชอบ : ประจำ
81 อาจารย์ ดร. จิดาภา พรยิ่ง คณะนิติศาสตร์ ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 2
82 อาจารย์ ดร. จิดาภา สุวรรณฤกษ์ คณะศึกษาศาสตร์ ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 2
83 อาจารย์ จิตติกานต์ หลักอาริยะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปฎิบัติหน้าที่ 0 : 0
84 ผศ. ดร. จินตนา กสินันท์ คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ปฎิบัติหน้าที่ 2 : 4
85 ผศ. จิรนันท์ ไชยบุปผา คณะนิติศาสตร์ ปฎิบัติหน้าที่ 0 : 1
86 ผศ. จิรพรรณ พีรวุฒิ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ ปฎิบัติหน้าที่ 0 : 0
87 ผศ. จิรพรรณ พีรวุฒิ คณะพยาบาลศาสตร์ ปฎิบัติหน้าที่ 0 : 1
88 อาจารย์ ดร. จิระสุข สุขสวัสดิ์ คณะศึกษาศาสตร์ ลาออก 0 : 0
89 อาจารย์ จิราพร คงรอด คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 2
90 อาจารย์ ดร. จิราพร ช่อมณี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 2
91 อาจารย์ จิราพร ปานเจริญ คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน ลาศึกษาต่อ 0 : 0
92 อาจารย์ จิราวรรณ จันทร์โยธา คณะศิลปกรรมศาสตร์ ลาออก 0 : 0
93 อาจารย์ ดร. จิรโรจน์ ศรียะพันธุ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 2
94 อาจารย์ จีรวรรณ หอมจันทร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ลาออก 1 : 1
95 อาจารย์ จีรวัฒน์ โสภาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ลาออก 0 : 0
96 ผศ. จุรีภรณ์ มะเลโลหิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาตะวันตก ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 2
97 อาจารย์ ดร. จุฬาลักษณ์ อ้นทอง คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 1
98 อาจารย์ ฉัตรชยา รอดระหงษ์ คณะศึกษาศาสตร์ ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 1
99 อาจารย์ ดร. ฉันทัส ทองช่วย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ลาออก 1 : 2
100 อาจารย์ ฉันทิชา บัวศรี คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบัญชี ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 2

Showing 81 to 100 of 660 entries

  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12