รายชื่ออาจารย์

Search
# ชื่อ-นามสกุล สังกัดคณะ สังกัดสาขาวิชา ประวัติ&ผลงาน สถานะ รับผิดชอบ : ประจำ
81 อาจารย์ ดร. จันทวรรณ น้อยศรี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 4
82 อาจารย์ จารึก จันทร์วงค์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย ลาศึกษาต่อ 0 : 0
83 อาจารย์ จารุมาศ เสน่หา คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ปฎิบัติหน้าที่ 0 : 1
84 อาจารย์ ดร. จารุรัตน์ ปัญโญ คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 4
85 อาจารย์ ดร. จารุวรรณ ทองเนื้อแข็ง วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 1
86 อาจารย์ ดร. จารุวัตร จันทร์ประดิษฐ์ คณะวิทยาศาสตร์ ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 2
87 ผศ. จำนงค์ แรกพินิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์ หมดสัญญาจ้าง 0 : 0
88 อาจารย์ ดร. จำรูญ ศรีชัยชนะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 2
89 ผศ. ดร. จิดาภา พรยิ่ง คณะนิติศาสตร์ ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 3
90 อาจารย์ ดร. จิดาภา สุวรรณฤกษ์ คณะศึกษาศาสตร์ - ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 2
91 อาจารย์ จิตติกานต์ หลักอาริยะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปฎิบัติหน้าที่ 0 : 0
92 ผศ. ดร. จินตนา กสินันท์ คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ปฎิบัติหน้าที่ 2 : 4
93 ผศ. จิรนันท์ ไชยบุปผา คณะนิติศาสตร์ - ปฎิบัติหน้าที่ 0 : 1
94 ผศ. จิรพรรณ พีรวุฒิ มหาวิทยาลัยทักษิณ ปฎิบัติหน้าที่ 0 : 1
95 ผศ. จิรพรรณ พีรวุฒิ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ ปฎิบัติหน้าที่ 0 : 0
96 อาจารย์ ดร. จิระสุข สุขสวัสดิ์ คณะศึกษาศาสตร์ ลาออก 0 : 0
97 อาจารย์ จิราพร คงรอด คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ปฎิบัติหน้าที่ 0 : 1
98 อาจารย์ ดร. จิราพร ช่อมณี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 2
99 อาจารย์ จิราพร ปานเจริญ คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน ลาศึกษาต่อ 0 : 0
100 อาจารย์ จิราวรรณ จันทร์โยธา คณะศิลปกรรมศาสตร์ ลาออก 0 : 0

Showing 81 to 100 of 699 entries

  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12