รศ. ดร. กนกพร สังขรักษ์

ชื่อ-สกุล :
รศ. ดร. กนกพร สังขรักษ์
สังกัดคณะ :
คณะวิทยาศาสตร์
สังกัดสาขา :
สาขาวิชาเคมี
สถานะ :
ปฎิบัติหน้าที่
รับผิดชอบแล้ว (สถานะเปิด) :
2 หลักสูตร
ประจำหลักสูตรแล้ว (สถานะเปิด) :
7 หลักสูตร

อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร

รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร คณะ ระดับ ประเภทหลักสูตร ลักษณะของสาขาวิชา
25540223203181 วท.ม. เทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาโท หลักสูตรปรับปรุง 2560 เฉพาะสาขา
25540223203181 ปร.ด. เทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาเอก หลักสูตรปรับปรุง 2560 เฉพาะสาขา

อาจารย์ประจำหลักสูตร

รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร คณะ ระดับ ประเภทหลักสูตร ลักษณะของสาขาวิชา
25500221100123 วท.บ.เคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาตรี หลักสูตรปรับปรุง 2560 เฉพาะสาขา
25480221105172 วท.บ.เคมี คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาตรี หลักสูตรปรับปรุง 2560 เฉพาะสาขา
25540223203181 วท.ม. เทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาโท หลักสูตรปรับปรุง 2560 เฉพาะสาขา
25480221106836 วท.ม.เคมี คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาโท หลักสูตรปรับปรุง 2560 เฉพาะสาขา
25540223203157 ปร.ด.การพัฒนาที่ยั่งยืน วิทยาลัยนานาชาติ ปริญญาเอก หลักสูตรปรับปรุง 2560 เฉพาะสาขา
25540223203181 ปร.ด. เทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาเอก หลักสูตรปรับปรุง 2560 เฉพาะสาขา
25480221106858 วท.ม. ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาโท หลักสูตรปรับปรุง 2561 เฉพาะสาขา