ศ. ดร. กรกฎ ทองขะโชค

ชื่อ-สกุล :
ศ. ดร. กรกฎ ทองขะโชค
สังกัดคณะ :
คณะนิติศาสตร์
สังกัดสาขา :
สถานะ :
ปฎิบัติหน้าที่
รับผิดชอบแล้ว (สถานะเปิด) :
1 หลักสูตร
ประจำหลักสูตรแล้ว (สถานะเปิด) :
5 หลักสูตร

อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร

รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร คณะ ระดับ ประเภทหลักสูตร ลักษณะของสาขาวิชา
25630221100022 นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ ปริญญาโท หลักสูตรใหม่ 2563 เฉพาะสาขา

อาจารย์ประจำหลักสูตร

รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร คณะ ระดับ ประเภทหลักสูตร ลักษณะของสาขาวิชา
25480221105183 ศศ.ม. วัฒนธรรมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาโท หลักสูตรปรับปรุง 2560 เฉพาะสาขา
25480221105194 ปร.ด.วัฒนธรรมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาเอก หลักสูตรปรับปรุง 2560 เฉพาะสาขา
25540223203157 ปร.ด.การพัฒนาที่ยั่งยืน วิทยาลัยนานาชาติ ปริญญาเอก หลักสูตรปรับปรุง 2560 เฉพาะสาขา
25500221105332 รป.บ.การบริหารงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรม วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา ปริญญาตรี หลักสูตรปรับปรุง 2561 เฉพาะสาขา
25630221100022 นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ ปริญญาโท หลักสูตรใหม่ 2563 เฉพาะสาขา