อาจารย์ Seyed Reza Moosavi Jafari

ชื่อ-สกุล :
อาจารย์ Seyed Reza Moosavi Jafari
สังกัดคณะ :
คณะศิลปกรรมศาสตร์
สังกัดสาขา :
สถานะ :
ปฎิบัติหน้าที่
รับผิดชอบแล้ว (สถานะเปิด) :
1 หลักสูตร
ประจำหลักสูตรแล้ว (สถานะเปิด) :
1 หลักสูตร

อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร

รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร คณะ ระดับ ประเภทหลักสูตร ลักษณะของสาขาวิชา
25560221102526 ศป.บ.ศิลปะการออกแบบ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ปริญญาตรี หลักสูตรปรับปรุง 2562 เฉพาะสาขา

อาจารย์ประจำหลักสูตร

รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร คณะ ระดับ ประเภทหลักสูตร ลักษณะของสาขาวิชา
25560221102526 ศป.บ.ศิลปะการออกแบบ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ปริญญาตรี หลักสูตรปรับปรุง 2562 เฉพาะสาขา