ผศ. ดร. กนกลักษณ์ จุ๋ยมณี

ชื่อ-สกุล :
ผศ. ดร. กนกลักษณ์ จุ๋ยมณี
สังกัดคณะ :
คณะนิติศาสตร์
สังกัดสาขา :
สถานะ :
ปฎิบัติหน้าที่
รับผิดชอบแล้ว (สถานะเปิด) :
1 หลักสูตร
ประจำหลักสูตรแล้ว (สถานะเปิด) :
1 หลักสูตร

อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร

รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร คณะ ระดับ ประเภทหลักสูตร ลักษณะของสาขาวิชา
25520221105367 น.บ. นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ ปริญญาตรี หลักสูตรปรับปรุง 2560 เฉพาะสาขา

อาจารย์ประจำหลักสูตร

รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร คณะ ระดับ ประเภทหลักสูตร ลักษณะของสาขาวิชา
25520221105367 น.บ. นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ ปริญญาตรี หลักสูตรปรับปรุง 2560 เฉพาะสาขา