หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (4 ปี) และ (5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง 2564

รหัสหลักสูตร :
25490221105195
ระดับการศึกษา :
ปริญญาตรี
วิทยาเขต/คณะ :
วิทยาเขตสงขลา คณะศึกษาศาสตร์
ชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย :
การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
     ภาษาอังกฤษ :
Bachelor of Education Program in Mathematics

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
     ชื่อเต็ม (ไทย) :
การศึกษาบัณฑิต (คณิตศาสตร์)
     ชื่อย่อ (ไทย) :
กศ.บ. (คณิตศาสตร์)
     ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :
Bachelor of Education (Mathematics)
     ชื่อย่อ (อังกฤษ) :
B.Ed. (Mathematics)

ประเภทหลักสูตร :
หลักสูตรปรับปรุง 2564
ลักษณะของสาขาวิชา :
เฉพาะสาขา
จำนวนปีสูงสุด :
4 ปี
อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยทักษิณ :
10/04/2564
สกอ. รับทราบ :
29/11/2565
ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร :
1/2564
ปีที่หลักสูตรครบรอบและปีการศึกษาที่ต้องปรับปรุงให้เสร็จ :
2568
สถานะ :
ปัจจุบัน
รายละเอียดหลักสูตร :
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจําหลักสูตร :
หมายเหตุ :
มคอ.2 ฉบับเข้าสภาม. 42564 ณ 10 เม.ย. 64 รอรับทราบ วิทยาเขต สงขลา พัทลุง

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ชื่อ-สกุล อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ ดร. วิษณุ นภาพันธ์ ประธานกรรมการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
ผศ. ดร. กรวิกา ก้องกุล ประธานกรรมการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. สุทธิวัฒน์ ทองนาค กรรมการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. ปิ่นแก้ว ศิริวงศ์ กรรมการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. อรสา นุ่นแก้ว กรรมการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ เกษราภรณ์ แซ่ตั้ง กรรมการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ สมภพ ล่ำวัฒนพร กรรมการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
ผศ. ปรีดาภรณ์ กาญจนสำราญวงศ์ กรรมการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ อลงกรณ์ แซ่ตั้ง กรรมการและเลขานุการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
ผศ. ดร. เอกสิทธิ์ สังข์วิสุทธิ์ กรรมการและเลขานุการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร


อาจารย์ประจำหลักสูตร

ชื่อ-สกุล อาจารย์ประจำหลักสูตร
อาจารย์ ดร. เกษม เปรมประยูร ประจำแล้ว 8 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. อรสา นุ่นแก้ว ประจำแล้ว 4 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. สุวรรณี เปลี่ยนรัมย์ ประจำแล้ว 5 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. วาเรียม ช่วยจันทร์ ประจำแล้ว 2 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. จันทวรรณ น้อยศรี ประจำแล้ว 2 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. สุทธิวัฒน์ ทองนาค ประจำแล้ว 3 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. วิษณุ นภาพันธ์ ประจำแล้ว 3 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. ปิ่นแก้ว ศิริวงศ์ ประจำแล้ว 3 หลักสูตร
อาจารย์ อลงกรณ์ แซ่ตั้ง ประจำแล้ว 2 หลักสูตร
อาจารย์ ธีรเดช เกื้อวงศ์ ประจำแล้ว 2 หลักสูตร
อาจารย์ สมภพ ล่ำวัฒนพร ประจำแล้ว 2 หลักสูตร
อาจารย์ เกษราภรณ์ แซ่ตั้ง ประจำแล้ว 2 หลักสูตร
รศ. ดร. ศิวพร แซ่วัน ประจำแล้ว 2 หลักสูตร
รศ. ดร. วรางคณา เรียนสุทธิ์ ประจำแล้ว 3 หลักสูตร
ผศ. ดร. เอกสิทธิ์ สังข์วิสุทธิ์ ประจำแล้ว 3 หลักสูตร
ผศ. ดร. ภพเอกอัคร อินทรโม ประจำแล้ว 2 หลักสูตร
ผศ. ดร. กรวิกา ก้องกุล ประจำแล้ว 3 หลักสูตร
ผศ. ปรีดาภรณ์ กาญจนสำราญวงศ์ ประจำแล้ว 3 หลักสูตร

วันที่บันทึก 30/09/2564 บันทึกโดย Not Found Name., วันที่ปรับปรุงล่าสุด 30/09/2564 ปรับปรุงโดย รัชรี ตุดเกื้อ