หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (4 ปี) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2549 หลักสูตรใหม่ 2549

รหัสหลักสูตร :
ระดับการศึกษา :
ปริญญาตรี
วิทยาเขต/คณะ :
วิทยาเขตสงขลา คณะศึกษาศาสตร์
ชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย :
การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา
     ภาษาอังกฤษ :
Bachelor of Education Program in Education

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
     ชื่อเต็ม (ไทย) :
การศึกษาบัณฑิต (การศึกษา)
     ชื่อย่อ (ไทย) :
กศ.บ. (การศึกษา)
     ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :
Bachelor of Education (Education)
     ชื่อย่อ (อังกฤษ) :
B.Ed. (Education)

ประเภทหลักสูตร :
หลักสูตรใหม่ 2549
ลักษณะของสาขาวิชา :
เฉพาะสาขา
จำนวนปีสูงสุด :
4 ปี
อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยทักษิณ :
11/03/2549
สกอ. รับทราบ :
04/10/2550
ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร :
1/2549
ปีที่หลักสูตรครบรอบและปีการศึกษาที่ต้องปรับปรุงให้เสร็จ :
2553
สถานะ :
ประวัติ
รายละเอียดหลักสูตร :
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจําหลักสูตร :
หมายเหตุ :

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ชื่อ-สกุล อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร


อาจารย์ประจำหลักสูตร

ชื่อ-สกุล อาจารย์ประจำหลักสูตร

วันที่บันทึก 21/07/2563 บันทึกโดย Not Found Name., วันที่ปรับปรุงล่าสุด 21/07/2563 ปรับปรุงโดย สุทัศนีย์ ดีสมุทร