หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการวัดและประเมินทางการศึกษา (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 - 2562 หลักสูตรปรับปรุง 2562

รหัสหลักสูตร :
25490221105307
ระดับการศึกษา :
ปริญญาตรี
วิทยาเขต/คณะ :
วิทยาเขตสงขลา คณะศึกษาศาสตร์
ชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย :
การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการวัดและประเมินทางการศึกษา
     ภาษาอังกฤษ :
Bachelor of Education Program in Measurement and Evaluation in Education

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
     ชื่อเต็ม (ไทย) :
การศึกษาบัณฑิต (การวัดและประเมินทางการศึกษา)
     ชื่อย่อ (ไทย) :
กศ.บ. (การวัดและประเมินทางการศึกษา)
     ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :
Bachelor of Education (Measurement and Evaluation in Education)
     ชื่อย่อ (อังกฤษ) :
B.Ed. (Measurement and Evaluation in Education)

ประเภทหลักสูตร :
หลักสูตรปรับปรุง 2562
ลักษณะของสาขาวิชา :
เฉพาะสาขา
จำนวนปีสูงสุด :
4 ปี
อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยทักษิณ :
20/04/2562
สกอ. รับทราบ :
18/08/2563
ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร :
1/2562
ปีที่หลักสูตรครบรอบและปีการศึกษาที่ต้องปรับปรุงให้เสร็จ :
2566
สถานะ :
ประวัติ
รายละเอียดหลักสูตร :
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจําหลักสูตร :
หมายเหตุ :

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ชื่อ-สกุล อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร
รศ. ดร. เรวดี กระโหมวงศ์ ประธานกรรมการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. ธนิยา เยาดำ กรรมการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. เมธี ดิสวัสดิ์ กรรมการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
ผศ. ดร. ณัชชา มหปุญญานนท์ กรรมการ รับผิดชอบแล้ว 0 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. วัลลยา ธรรมอภิบาล อินทนิน กรรมการและเลขานุการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร


อาจารย์ประจำหลักสูตร

ชื่อ-สกุล อาจารย์ประจำหลักสูตร
อาจารย์ ดร. ชัยลิขิต สร้อยเพชรเกษม ประจำแล้ว 2 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. สุธาสินี บุญญาพิทักษ์ ประจำแล้ว 7 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. ธนิยา เยาดำ ประจำแล้ว 4 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. วัลลยา ธรรมอภิบาล อินทนิน ประจำแล้ว 6 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. เสาวรส ยิ่งวรรณะ ประจำแล้ว 6 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. เมธี ดิสวัสดิ์ ประจำแล้ว 10 หลักสูตร
รศ. ดร. เรวดี กระโหมวงศ์ ประจำแล้ว 5 หลักสูตร
ผศ. ดร. ณัชชา มหปุญญานนท์ ประจำแล้ว 4 หลักสูตร

วันที่บันทึก 07/11/2562 บันทึกโดย Not Found Name., วันที่ปรับปรุงล่าสุด 07/11/2562 ปรับปรุงโดย อมรรัตน์ วรรณวิไล