หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (4 ปี) และ (5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง 2555

รหัสหลักสูตร :
25490221105206
ระดับการศึกษา :
ปริญญาตรี
วิทยาเขต/คณะ :
วิทยาเขตสงขลา คณะศึกษาศาสตร์
ชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย :
การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
     ภาษาอังกฤษ :
Bachelor of Education Program in Early Childhood Education

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
     ชื่อเต็ม (ไทย) :
การศึกษาบัณฑิต (การศึกษาปฐมวัย)
     ชื่อย่อ (ไทย) :
กศ.บ. (การศึกษาปฐมวัย)
     ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :
Bachelor of Education (Early Childhood Education)
     ชื่อย่อ (อังกฤษ) :
B.Ed. (Early Childhood Education)

ประเภทหลักสูตร :
หลักสูตรปรับปรุง 2555
ลักษณะของสาขาวิชา :
เฉพาะสาขา
จำนวนปีสูงสุด :
5 ปี
อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยทักษิณ :
16/06/2555
สกอ. รับทราบ :
20/06/2556
ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร :
1/2555
ปีที่หลักสูตรครบรอบและปีการศึกษาที่ต้องปรับปรุงให้เสร็จ :
2559
สถานะ :
ประวัติ
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจําหลักสูตร :
หมายเหตุ :

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ชื่อ-สกุล อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ ดร. ชัชวีร์ แก้วมณี รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. อภิรัตน์ดา ทองแกมแก้ว รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. วิภาฤดี วิภาวิน รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ นรเศรษฐ์ ศรีแก้วกุล รับผิดชอบแล้ว 0 หลักสูตร
ผศ. ดร. พัศรเบศวณ์ เวชวิริยะสกุล รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร


อาจารย์ประจำหลักสูตร

ชื่อ-สกุล อาจารย์ประจำหลักสูตร
อาจารย์ ดร. ชัชวีร์ แก้วมณี ประจำแล้ว 2 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. อภิรัตน์ดา ทองแกมแก้ว ประจำแล้ว 2 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. วิภาฤดี วิภาวิน ประจำแล้ว 2 หลักสูตร
อาจารย์ นรเศรษฐ์ ศรีแก้วกุล ประจำแล้ว 0 หลักสูตร
ผศ. ดร. พัศรเบศวณ์ เวชวิริยะสกุล ประจำแล้ว 1 หลักสูตร

วันที่บันทึก 02/02/2561 บันทึกโดย Not Found Name., วันที่ปรับปรุงล่าสุด 02/02/2561 ปรับปรุงโดย สุทัศนีย์ ดีสมุทร