หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (4 ปี) และ (5 ปี) (ปรับปรุงรวมเป็น กศ.บ.การศึกษา 4 ปี 65) หลักสูตรปรับปรุง 2562

รหัสหลักสูตร :
25490221105206
ระดับการศึกษา :
ปริญญาตรี
วิทยาเขต/คณะ :
วิทยาเขตสงขลา คณะศึกษาศาสตร์
ชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย :
การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
     ภาษาอังกฤษ :
Bachelor of Education Program in Early Childhood Education

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
     ชื่อเต็ม (ไทย) :
การศึกษาบัณฑิต (การศึกษาปฐมวัย )
     ชื่อย่อ (ไทย) :
กศ.บ. (การศึกษาปฐมวัย )
     ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :
Bachelor of Education (Early Childhood Education)
     ชื่อย่อ (อังกฤษ) :
B.Ed. (Early Childhood Education)

ประเภทหลักสูตร :
หลักสูตรปรับปรุง 2562
ลักษณะของสาขาวิชา :
เฉพาะสาขา
จำนวนปีสูงสุด :
4 ปี
อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยทักษิณ :
20/04/2562
สกอ. รับทราบ :
02/10/2563
ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร :
1/2562
ปีที่หลักสูตรครบรอบและปีการศึกษาที่ต้องปรับปรุงให้เสร็จ :
2566
สถานะ :
ปัจจุบัน
รายละเอียดหลักสูตร :
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจําหลักสูตร :
หมายเหตุ :

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ชื่อ-สกุล อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร
ผศ. ดร. ชัชวีร์ แก้วมณี ประธานกรรมการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. วิภาฤดี วิภาวิน กรรมการ รับผิดชอบแล้ว 0 หลักสูตร
อาจารย์ ฉัตรชยา รอดระหงษ์ กรรมการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
รศ. ดร. พัศรเบศวณ์ เวชวิริยะสกุล กรรมการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. อภิรัตน์ดา ทองแกมแก้ว กรรมการและเลขานุการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร


อาจารย์ประจำหลักสูตร

ชื่อ-สกุล อาจารย์ประจำหลักสูตร
อาจารย์ ดร. อภิรัตน์ดา ทองแกมแก้ว ประจำแล้ว 6 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. วิภาฤดี วิภาวิน ประจำแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. กิตติธัช คงชะวัน ประจำแล้ว 3 หลักสูตร
อาจารย์ ฉัตรชยา รอดระหงษ์ ประจำแล้ว 1 หลักสูตร
ผศ. ดร. วิทวัฒน์ ขัตติยะมาน ประจำแล้ว 3 หลักสูตร
ผศ. ดร. นพเก้า ณ พัทลุง ประจำแล้ว 10 หลักสูตร
ผศ. ดร. ชัชวีร์ แก้วมณี ประจำแล้ว 2 หลักสูตร
ผศ. ดร. ชวนพิศ ชุมคง ประจำแล้ว 9 หลักสูตร
ผศ. ดร. อมลวรรณ วีระธรรมโม ประจำแล้ว 0 หลักสูตร
รศ. ดร. พัศรเบศวณ์ เวชวิริยะสกุล ประจำแล้ว 5 หลักสูตร

วันที่บันทึก 07/11/2562 บันทึกโดย Not Found Name., วันที่ปรับปรุงล่าสุด 07/11/2562 ปรับปรุงโดย สุทัศนีย์ ดีสมุทร