หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการวัดและการประเมินทางการศึกษา (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง 2554

รหัสหลักสูตร :
25490221105307
ระดับการศึกษา :
ปริญญาตรี
วิทยาเขต/คณะ :
วิทยาเขตสงขลา คณะศึกษาศาสตร์
ชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย :
การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการวัดและประเมินทางการศึกษา
     ภาษาอังกฤษ :
Bachelor of Education Program in Measurement and Evaluation in Education

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
     ชื่อเต็ม (ไทย) :
การศึกษาบัณฑิต (การวัดและประเมินทางการศึกษา)
     ชื่อย่อ (ไทย) :
กศ.บ. (การวัดและประเมินทางการศึกษา)
     ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :
Bachelor of Education (Measurement and Evaluation in Education)
     ชื่อย่อ (อังกฤษ) :
B.Ed. (Measurement and Evaluation in Education)

ประเภทหลักสูตร :
หลักสูตรปรับปรุง 2554
ลักษณะของสาขาวิชา :
เฉพาะสาขา
จำนวนปีสูงสุด :
4 ปี
อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยทักษิณ :
10/03/2555
สกอ. รับทราบ :
27/06/2555
ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร :
1/2555
ปีที่หลักสูตรครบรอบและปีการศึกษาที่ต้องปรับปรุงให้เสร็จ :
2559
สถานะ :
ประวัติ
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจําหลักสูตร :
หมายเหตุ :

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ชื่อ-สกุล อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ ดร. วัลลยา ธรรมอภิบาล อินทนิน รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. เสาวรส ยิ่งวรรณะ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
รศ. สุเทพ สันติวรานนท์ รับผิดชอบแล้ว 0 หลักสูตร
ผศ. ดร. เรวดี กระโหมวงศ์ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
ผศ. ดร. ณัชชา มหปุญญานนท์ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร


อาจารย์ประจำหลักสูตร

ชื่อ-สกุล อาจารย์ประจำหลักสูตร
อาจารย์ ดร. วัลลยา ธรรมอภิบาล อินทนิน ประจำแล้ว 5 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. เสาวรส ยิ่งวรรณะ ประจำแล้ว 7 หลักสูตร
รศ. สุเทพ สันติวรานนท์ ประจำแล้ว 0 หลักสูตร
ผศ. ดร. ณัชชา มหปุญญานนท์ ประจำแล้ว 2 หลักสูตร
ผศ. ดร. เรวดี กระโหมวงศ์ ประจำแล้ว 9 หลักสูตร

วันที่บันทึก 02/02/2561 บันทึกโดย Not Found Name., วันที่ปรับปรุงล่าสุด 02/02/2561 ปรับปรุงโดย สุทัศนีย์ ดีสมุทร