หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (ปิดสมบูรณ์) หลักสูตรปรับปรุง 2560

รหัสหลักสูตร :
25470221102469
ระดับการศึกษา :
ปริญญาโท
วิทยาเขต/คณะ :
วิทยาเขตพัทลุง คณะวิทยาศาสตร์
ชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย :
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
     ภาษาอังกฤษ :
Master of Science Program in Physics

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
     ชื่อเต็ม (ไทย) :
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ฟิสิกส์)
     ชื่อย่อ (ไทย) :
วท.ม. (ฟิสิกส์)
     ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :
Master of Science (Physics)
     ชื่อย่อ (อังกฤษ) :
M.Sc. (Physics)

ประเภทหลักสูตร :
หลักสูตรปรับปรุง 2560
ลักษณะของสาขาวิชา :
เฉพาะสาขา
จำนวนปีสูงสุด :
2 ปี
อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยทักษิณ :
19/05/2561
สกอ. รับทราบ :
19/08/2562
ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร :
1/2560
ปีที่หลักสูตรครบรอบและปีการศึกษาที่ต้องปรับปรุงให้เสร็จ :
2564
สถานะ :
ประวัติ
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจําหลักสูตร :
หมายเหตุ :

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ชื่อ-สกุล อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร
ผศ. ดร. ชลธิรา แสงสุบัน ประธานกรรมการ รับผิดชอบแล้ว 0 หลักสูตร
ผศ. ดร. คมกริช โชคพระสมบัติ กรรมการ รับผิดชอบแล้ว 0 หลักสูตร
ผศ. ดร. ศุภลักษณ์ อำลอย กรรมการและเลขานุการ รับผิดชอบแล้ว 0 หลักสูตร


อาจารย์ประจำหลักสูตร

ชื่อ-สกุล อาจารย์ประจำหลักสูตร
อาจารย์ ดร. กรกนก อุบลชลเขต ประจำแล้ว 4 หลักสูตร
รศ. ดร. จอมภพ แววศักดิ์ ประจำแล้ว 3 หลักสูตร
รศ. ดร. จตุพร แก้วอ่อน ประจำแล้ว 6 หลักสูตร
ผศ. ดร. ศุภลักษณ์ อำลอย ประจำแล้ว 0 หลักสูตร
ผศ. ดร. ธวัฒน์ชัย เทพนวล ประจำแล้ว 2 หลักสูตร
ผศ. ดร. คมกริช โชคพระสมบัติ ประจำแล้ว 2 หลักสูตร
ผศ. ดร. พชร ผลนาค ประจำแล้ว 0 หลักสูตร
ผศ. ดร. ประสงค์ เกษราธิคุณ ประจำแล้ว 2 หลักสูตร
ผศ. ดร. ชลธิรา แสงสุบัน ประจำแล้ว 2 หลักสูตร
ผศ. สุวิทย์ เพชรห้วยลึก ประจำแล้ว 0 หลักสูตร

วันที่บันทึก 11/07/2561 บันทึกโดย Not Found Name., วันที่ปรับปรุงล่าสุด 11/07/2561 ปรับปรุงโดย รัชรี ตุดเกื้อ