หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ หลักสูตรปรับปรุง 2555

รหัสหลักสูตร :
25470221102469
ระดับการศึกษา :
ปริญญาโท
วิทยาเขต/คณะ :
วิทยาเขตพัทลุง คณะวิทยาศาสตร์
ชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย :
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
     ภาษาอังกฤษ :
Master of Science Program in Physics

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
     ชื่อเต็ม (ไทย) :
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ฟิสิกส์)
     ชื่อย่อ (ไทย) :
วท.ม. (ฟิสิกส์)
     ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :
Master of Science (Physics)
     ชื่อย่อ (อังกฤษ) :
M.Sc. (Physics)

ประเภทหลักสูตร :
หลักสูตรปรับปรุง 2555
ลักษณะของสาขาวิชา :
เฉพาะสาขา
จำนวนปีสูงสุด :
2 ปี
อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยทักษิณ :
11/02/2555
สกอ. รับทราบ :
04/05/2555
ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร :
1/2555
ปีที่หลักสูตรครบรอบและปีการศึกษาที่ต้องปรับปรุงให้เสร็จ :
2559
สถานะ :
ประวัติ
รายละเอียดหลักสูตร :
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจําหลักสูตร :
หมายเหตุ :

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ชื่อ-สกุล อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร
ผศ. ดร. ศุภลักษณ์ อำลอย รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
ผศ. ดร. ประสงค์ เกษราธิคุณ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
ผศ. ดร. ธวัฒน์ชัย เทพนวล รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร


อาจารย์ประจำหลักสูตร

ชื่อ-สกุล อาจารย์ประจำหลักสูตร
อาจารย์ ดร. สุทธิษา ก้อนเรือง ประจำแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. การะเกด แก้วใหญ่ ประจำแล้ว 1 หลักสูตร
ผศ. ดร. ธวัฒน์ชัย เทพนวล ประจำแล้ว 4 หลักสูตร
ผศ. ดร. ศุภลักษณ์ อำลอย ประจำแล้ว 2 หลักสูตร
ผศ. ดร. ประสงค์ เกษราธิคุณ ประจำแล้ว 6 หลักสูตร

วันที่บันทึก 02/02/2561 บันทึกโดย Not Found Name., วันที่ปรับปรุงล่าสุด 02/02/2561 ปรับปรุงโดย รัชรี ตุดเกื้อ