หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หลักสูตรปรับปรุง 2560

รหัสหลักสูตร :
25540223203181
ระดับการศึกษา :
ปริญญาเอก
วิทยาเขต/คณะ :
วิทยาเขตพัทลุง คณะวิทยาศาสตร์
ชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย :
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
     ภาษาอังกฤษ :
Doctor of Philosophy Program in Biotechnology

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
     ชื่อเต็ม (ไทย) :
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ)
     ชื่อย่อ (ไทย) :
ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ)
     ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :
Doctor of Philosophy (Biotechnology)
     ชื่อย่อ (อังกฤษ) :
Ph.D. (Biotechnology)

ประเภทหลักสูตร :
หลักสูตรปรับปรุง 2560
ลักษณะของสาขาวิชา :
เฉพาะสาขา
จำนวนปีสูงสุด :
3 ปี
อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยทักษิณ :
20/01/2561
สกอ. รับทราบ :
15/06/2563
ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร :
1/2560
ปีที่หลักสูตรครบรอบและปีการศึกษาที่ต้องปรับปรุงให้เสร็จ :
2564
สถานะ :
ประวัติ
รายละเอียดหลักสูตร :
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจําหลักสูตร :
หมายเหตุ :

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ชื่อ-สกุล อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร
รศ. ดร. กนกพร สังขรักษ์ ประธานกรรมการ รับผิดชอบแล้ว 2 หลักสูตร
ผศ. ดร. เนตรนภา ชะนะ กรรมการ รับผิดชอบแล้ว 2 หลักสูตร
ผศ. ดร. ชุติมา แก้วพิบูลย์ กรรมการและเลขานุการ รับผิดชอบแล้ว 2 หลักสูตร


อาจารย์ประจำหลักสูตร

ชื่อ-สกุล อาจารย์ประจำหลักสูตร
อาจารย์ ดร. พรวิชัย เต็มบุตร ประจำแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. ณัฐกาญจน์ แดงมณี ประจำแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. จารุรัตน์ ปัญโญ ประจำแล้ว 1 หลักสูตร
รศ. ดร. แจ่มจันทร์ เพชรศิริ ประจำแล้ว 0 หลักสูตร
รศ. ดร. สมัคร แก้วสุกแสง ประจำแล้ว 2 หลักสูตร
รศ. ดร. กนกพร สังขรักษ์ ประจำแล้ว 4 หลักสูตร
รศ. ดร. สรพงค์ เบญจศรี ประจำแล้ว 1 หลักสูตร
รศ. ดร. พฤทฐิภร ศุภพล ประจำแล้ว 1 หลักสูตร
รศ. ดร. สรรพสิทธิ์ กล่อมเกล้า ประจำแล้ว 3 หลักสูตร
รศ. ดร. สมพงศ์ โอทอง ประจำแล้ว 4 หลักสูตร
ผศ. ดร. เนตรนภา ชะนะ ประจำแล้ว 2 หลักสูตร
ผศ. ดร. นันทรัตน์ พฤกษาพิทักษ์ ประจำแล้ว 1 หลักสูตร
ผศ. ดร. ชุติมา แก้วพิบูลย์ ประจำแล้ว 2 หลักสูตร
ผศ. ดร. สุภฎา คีรีรัฐนิคม ประจำแล้ว 1 หลักสูตร
ผศ. ดร. นุกูล อินทระสังขา ประจำแล้ว 1 หลักสูตร
ผศ. ดร. อัจฉรัตน์ สุวรรณภักดี ประจำแล้ว 0 หลักสูตร
ผศ. ดร. ธัญญา พันธ์ฤทธิ์ดำ ประจำแล้ว 1 หลักสูตร
ผศ. ดร. จุฬาลักษณ์ อ้นทอง ประจำแล้ว 1 หลักสูตร
ผศ. ดร. วิไลลักษณ์ กล่อมพงษ์ ประจำแล้ว 2 หลักสูตร
ผศ. ดร. สุขุมาล หวานแก้ว ประจำแล้ว 0 หลักสูตร
ผศ. ดร. ณวงศ์ บุนนาค ประจำแล้ว 1 หลักสูตร
ผศ. ดร. ธิดารัตน์ จุทอง ประจำแล้ว 2 หลักสูตร
ผศ. ดร. ชัยสิทธิ์ นิยะสม ประจำแล้ว 2 หลักสูตร
ผศ. ดร. มณฑล เลิศวรปรีชา ประจำแล้ว 2 หลักสูตร
ผศ. ดร. ชลทิศา สุขเกษม ประจำแล้ว 3 หลักสูตร

วันที่บันทึก 15/03/2561 บันทึกโดย Not Found Name., วันที่ปรับปรุงล่าสุด 15/03/2561 ปรับปรุงโดย รัชรี ตุดเกื้อ