อาจารย์ ดร. ขรรค์ชัย แซ่แต้

ชื่อ-สกุล :
อาจารย์ ดร. ขรรค์ชัย แซ่แต้
สังกัดคณะ :
คณะศึกษาศาสตร์
สังกัดสาขา :
สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
สถานะ :
ปฎิบัติหน้าที่
รับผิดชอบแล้ว (สถานะเปิด) :
1 หลักสูตร
ประจำหลักสูตรแล้ว (สถานะเปิด) :
1 หลักสูตร

อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร

รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร คณะ ระดับ ประเภทหลักสูตร ลักษณะของสาขาวิชา
25490221105184 กศ.บ.เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาตรี หลักสูตรปรับปรุง 2560 เฉพาะสาขา

อาจารย์ประจำหลักสูตร

รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร คณะ ระดับ ประเภทหลักสูตร ลักษณะของสาขาวิชา
25490221105184 กศ.บ.เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาตรี หลักสูตรปรับปรุง 2560 เฉพาะสาขา