อาจารย์ คฑาวุธ พรหมลิ

ชื่อ-สกุล :
อาจารย์ คฑาวุธ พรหมลิ
สังกัดคณะ :
คณะศิลปกรรมศาสตร์
สังกัดสาขา :
สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์
สถานะ :
ปฎิบัติหน้าที่
รับผิดชอบแล้ว (สถานะเปิด) :
1 หลักสูตร
ประจำหลักสูตรแล้ว (สถานะเปิด) :
1 หลักสูตร

อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร

รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร คณะ ระดับ ประเภทหลักสูตร ลักษณะของสาขาวิชา
25480221105036 ดศ.บ. ดุริยางคศาสตรไทย คณะศิลปกรรมศาสตร์ ปริญญาตรี หลักสูตรปรับปรุง 2561 เฉพาะสาขา

อาจารย์ประจำหลักสูตร

รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร คณะ ระดับ ประเภทหลักสูตร ลักษณะของสาขาวิชา
25480221105036 ดศ.บ. ดุริยางคศาสตรไทย คณะศิลปกรรมศาสตร์ ปริญญาตรี หลักสูตรปรับปรุง 2561 เฉพาะสาขา