อาจารย์ ดร. คณิดา สินใหม

ชื่อ-สกุล :
อาจารย์ ดร. คณิดา สินใหม
สังกัดคณะ :
คณะวิทยาศาสตร์
สังกัดสาขา :
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถานะ :
ปฎิบัติหน้าที่
รับผิดชอบแล้ว (สถานะเปิด) :
1 หลักสูตร
ประจำหลักสูตรแล้ว (สถานะเปิด) :
3 หลักสูตร

อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร

รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร คณะ ระดับ ประเภทหลักสูตร ลักษณะของสาขาวิชา
25540221103176 วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาโท หลักสูตรปรับปรุง 2559 เฉพาะสาขา

อาจารย์ประจำหลักสูตร

รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร คณะ ระดับ ประเภทหลักสูตร ลักษณะของสาขาวิชา
25540221103176 วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาโท หลักสูตรปรับปรุง 2559 เฉพาะสาขา
25480221105137 วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาตรี หลักสูตรปรับปรุง 2560 เฉพาะสาขา
25480221105148 วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาตรี หลักสูตรปรับปรุง 2560 เฉพาะสาขา