รายชื่ออาจารย์

Search
# ชื่อ-นามสกุล สังกัดคณะ สังกัดสาขาวิชา ประวัติ&ผลงาน สถานะ รับผิดชอบ : ประจำ
1 ศ. ดร. Brian Sheehan วิทยาลัยนานาชาติ ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 1
2 อาจารย์ Christopher Joseph Forti คณะวิทยาศาสตร์ โครงการ วมว.-ม.ทักษิณ ปฎิบัติหน้าที่ 0 : 0
3 อาจารย์ Ciprian Dihore คณะศิลปกรรมศาสตร์ ปฎิบัติหน้าที่ 0 : 0
4 อาจารย์ George Gyamfi คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปฎิบัติหน้าที่ 0 : 0
5 อาจารย์ ดร. Irish Chan Sioson คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาตะวันตก ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 1
6 ศ. ดร. John Lindsay Falvey วิทยาลัยนานาชาติ ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 1
7 อาจารย์ Joseph Michael Blanchard คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาตะวันตก ปฎิบัติหน้าที่ 0 : 0
8 อาจารย์ Li Shaohui คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปฎิบัติหน้าที่ 0 : 0
9 อาจารย์ Martyn John King คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาตะวันตก ปฎิบัติหน้าที่ 0 : 0
10 อาจารย์ Takayuki Kakizaki คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ลาออก 0 : 0
11 อาจารย์ Yu Hanseon คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาตะวันออก ปฎิบัติหน้าที่ 0 : 0
12 อาจารย์ Zhan Xia คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาตะวันออก ปฎิบัติหน้าที่ 0 : 0
13 รศ. ดร. กนกพร สังขรักษ์ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี ปฎิบัติหน้าที่ 0 : 4
14 รศ. กรกฎ ทองขะโชค คณะนิติศาสตร์ ปฎิบัติหน้าที่ 0 : 1
15 อาจารย์ ดร. กรกนก อุบลชลเขต คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปฎิบัติหน้าที่ 2 : 3
16 ผศ. กรรณภัทร ชิตวงศ์ คณะนิติศาสตร์ เกษียณ 0 : 0
17 อาจารย์ กรรณิการ์ ถีราวุฒิ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาตะวันออก ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 1
18 ผศ. ดร. กรวิกา ก้องกุล คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 3
19 อาจารย์ กฤต ฝันเซียน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปฎิบัติหน้าที่ 0 : 0
20 อาจารย์ กฤตยา เพชรจันทร์ คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา ลาศึกษาต่อ 0 : 0

Showing 1 to 20 of 524 entries

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10