หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์และคณิตศาศาสตร์ศึกษา (รอปิด) หลักสูตรปรับปรุง 2561

รหัสหลักสูตร :
25490221107478
ระดับการศึกษา :
ปริญญาโท
วิทยาเขต/คณะ :
วิทยาเขตพัทลุง คณะวิทยาศาสตร์
ชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย :
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์และคณิตศาศาสตร์ศึกษา
     ภาษาอังกฤษ :
Master of Science Program in Mathematics and Mathematics Education

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
     ชื่อเต็ม (ไทย) :
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (คณิตศาสตร์และคณิตศาศาสตร์ศึกษา )
     ชื่อย่อ (ไทย) :
วท.ม. (คณิตศาสตร์และคณิตศาศาสตร์ศึกษา )
     ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :
Master of Science (Mathematics and Mathematics Education)
     ชื่อย่อ (อังกฤษ) :
M.Sc. (Mathematics and Mathematics Education)

ประเภทหลักสูตร :
หลักสูตรปรับปรุง 2561
ลักษณะของสาขาวิชา :
เฉพาะสาขา
จำนวนปีสูงสุด :
2 ปี
อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยทักษิณ :
23/06/2561
สกอ. รับทราบ :
10/05/2563
ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร :
1/2561
ปีที่หลักสูตรครบรอบและปีการศึกษาที่ต้องปรับปรุงให้เสร็จ :
2565
สถานะ :
ปัจจุบัน
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจําหลักสูตร :
หมายเหตุ :
ปิดรแบบมีเงื่อนไข

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ชื่อ-สกุล อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร
รศ. ดร. ศิวพร แซ่วัน ประธานกรรมการ รับผิดชอบแล้ว 0 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. คณิดา สินใหม กรรมการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
รศ. ดร. วรางคณา เรียนสุทธิ์ กรรมการและเลขานุการ รับผิดชอบแล้ว 0 หลักสูตร


อาจารย์ประจำหลักสูตร

ชื่อ-สกุล อาจารย์ประจำหลักสูตร
อาจารย์ ดร. คณิดา สินใหม ประจำแล้ว 2 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. อรสา นุ่นแก้ว ประจำแล้ว 4 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. จันทวรรณ น้อยศรี ประจำแล้ว 2 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. สุทธิวัฒน์ ทองนาค ประจำแล้ว 2 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. วาเรียม ช่วยจันทร์ ประจำแล้ว 2 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. วิษณุ นภาพันธ์ ประจำแล้ว 2 หลักสูตร
รศ. ดร. ศิวพร แซ่วัน ประจำแล้ว 2 หลักสูตร
รศ. ดร. วรางคณา เรียนสุทธิ์ ประจำแล้ว 3 หลักสูตร
รศ. ดร. สารภี ไชยรัตน์ ประจำแล้ว 2 หลักสูตร
ผศ. ดร. กรวิกา ก้องกุล ประจำแล้ว 2 หลักสูตร
ผศ. ดร. เอกสิทธิ์ สังข์วิสุทธิ์ ประจำแล้ว 2 หลักสูตร
ผศ. สิรีพร สังข์ทอง ประจำแล้ว 2 หลักสูตร
ผศ. ปรีดาภรณ์ กาญจนสำราญวงศ์ ประจำแล้ว 2 หลักสูตร

วันที่บันทึก 29/10/2561 บันทึกโดย Not Found Name., วันที่ปรับปรุงล่าสุด 29/10/2561 ปรับปรุงโดย รัชรี ตุดเกื้อ