หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์และคณิตศาศาสตร์ศึกษา หลักสูตรปรับปรุง 2555

รหัสหลักสูตร :
25490221107478
ระดับการศึกษา :
ปริญญาโท
วิทยาเขต/คณะ :
วิทยาเขตพัทลุง คณะวิทยาศาสตร์
ชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย :
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์และคณิตศาศาสตร์ศึกษา
     ภาษาอังกฤษ :
Master of Science Program in Mathematics and Mathematics Education

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
     ชื่อเต็ม (ไทย) :
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (คณิตศาสตร์และคณิตศาศาสตร์ศึกษา)
     ชื่อย่อ (ไทย) :
วท.ม. (คณิตศาสตร์และคณิตศาศาสตร์ศึกษา)
     ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :
Master of Science (Mathematics and Mathematics Education)
     ชื่อย่อ (อังกฤษ) :
M.Sc. (Mathematics and Mathematics Education)

ประเภทหลักสูตร :
หลักสูตรปรับปรุง 2555
ลักษณะของสาขาวิชา :
เฉพาะสาขา
จำนวนปีสูงสุด :
2 ปี
อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยทักษิณ :
15/12/2555
สกอ. รับทราบ :
05/04/2560
ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร :
1/2555
ปีที่หลักสูตรครบรอบและปีการศึกษาที่ต้องปรับปรุงให้เสร็จ :
2561
สถานะ :
ประวัติ
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจําหลักสูตร :
หมายเหตุ :

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ชื่อ-สกุล อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร
ผศ. ดร. เอกสิทธิ์ สังข์วิสุทธิ์ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
ผศ. ดร. สารภี ไชยรัตน์ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
ผศ. ดร. กรวิกา ก้องกุล รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร


อาจารย์ประจำหลักสูตร

ชื่อ-สกุล อาจารย์ประจำหลักสูตร
อาจารย์ ดร. สุวิชา อิ่มนาง ประจำแล้ว 3 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. วิษณุ นภาพันธ์ ประจำแล้ว 4 หลักสูตร
ผศ. ดร. เอกสิทธิ์ สังข์วิสุทธิ์ ประจำแล้ว 4 หลักสูตร
ผศ. ดร. กรวิกา ก้องกุล ประจำแล้ว 5 หลักสูตร
ผศ. ดร. สารภี ไชยรัตน์ ประจำแล้ว 4 หลักสูตร

วันที่บันทึก 02/02/2561 บันทึกโดย Not Found Name., วันที่ปรับปรุงล่าสุด 02/02/2561 ปรับปรุงโดย รัชรี ตุดเกื้อ