หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์ หลักสูตรปรับปรุง 2560

รหัสหลักสูตร :
25480221105104
ระดับการศึกษา :
ปริญญาตรี
วิทยาเขต/คณะ :
วิทยาเขตพัทลุง คณะวิทยาศาสตร์
ชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย :
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์
     ภาษาอังกฤษ :
Bachelor of Science Program in Applied Statistics

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
     ชื่อเต็ม (ไทย) :
วิทยาศาสตรบัณฑิต (สถิติประยุกต์)
     ชื่อย่อ (ไทย) :
วท.บ. (สถิติประยุกต์)
     ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :
Bachelor of Science (Applied Statistics)
     ชื่อย่อ (อังกฤษ) :
B.Sc. (Applied Statistics)

ประเภทหลักสูตร :
หลักสูตรปรับปรุง 2560
ลักษณะของสาขาวิชา :
เฉพาะสาขา
จำนวนปีสูงสุด :
4 ปี
อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยทักษิณ :
24/03/2561
สกอ. รับทราบ :
27/01/2563
ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร :
1/2560
ปีที่หลักสูตรครบรอบและปีการศึกษาที่ต้องปรับปรุงให้เสร็จ :
2565
สถานะ :
ปัจจุบัน
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจําหลักสูตร :
หมายเหตุ :

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ชื่อ-สกุล อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร
รศ. ดร. วรางคณา เรียนสุทธิ์ ประธานกรรมการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. รังสฤษฏ์ อินทรโม กรรมการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ พีระ ทองมี กรรมการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
ผศ. ปรีดาภรณ์ กาญจนสำราญวงศ์ กรรมการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. อรสา นุ่นแก้ว กรรมการและเลขานุการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร


อาจารย์ประจำหลักสูตร

ชื่อ-สกุล อาจารย์ประจำหลักสูตร
อาจารย์ ดร. วาเรียม ช่วยจันทร์ ประจำแล้ว 3 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. รังสฤษฏ์ อินทรโม ประจำแล้ว 2 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. สุทธิวัฒน์ ทองนาค ประจำแล้ว 3 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. อรสา นุ่นแก้ว ประจำแล้ว 3 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. จันทวรรณ น้อยศรี ประจำแล้ว 3 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. วิษณุ นภาพันธ์ ประจำแล้ว 4 หลักสูตร
อาจารย์ ธีรเดช เกื้อวงศ์ ประจำแล้ว 3 หลักสูตร
อาจารย์ พีระ ทองมี ประจำแล้ว 5 หลักสูตร
รศ. ดร. วรางคณา เรียนสุทธิ์ ประจำแล้ว 4 หลักสูตร
ผศ. ดร. สุวิชา อิ่มนาง ประจำแล้ว 3 หลักสูตร
ผศ. ดร. สารภี ไชยรัตน์ ประจำแล้ว 4 หลักสูตร
ผศ. ดร. กรวิกา ก้องกุล ประจำแล้ว 5 หลักสูตร
ผศ. ดร. เอกสิทธิ์ สังข์วิสุทธิ์ ประจำแล้ว 4 หลักสูตร
ผศ. ดร. ศิวพร แซ่วัน ประจำแล้ว 3 หลักสูตร
ผศ. ปรีดาภรณ์ กาญจนสำราญวงศ์ ประจำแล้ว 3 หลักสูตร
ผศ. สิรีพร สังข์ทอง ประจำแล้ว 4 หลักสูตร

วันที่บันทึก 23/07/2561 บันทึกโดย Not Found Name., วันที่ปรับปรุงล่าสุด 23/07/2561 ปรับปรุงโดย รัชรี ตุดเกื้อ