หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรใหม่ 2554

รหัสหลักสูตร :
25480221105148
ระดับการศึกษา :
ปริญญาตรี
วิทยาเขต/คณะ :
วิทยาเขตพัทลุง คณะวิทยาศาสตร์
ชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย :
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
     ภาษาอังกฤษ :
Bachelor of Science Program in Information Technology

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
     ชื่อเต็ม (ไทย) :
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
     ชื่อย่อ (ไทย) :
วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
     ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :
Bachelor of Science (Information Technology)
     ชื่อย่อ (อังกฤษ) :
B.Sc. (Information Technology)

ประเภทหลักสูตร :
หลักสูตรใหม่ 2554
ลักษณะของสาขาวิชา :
เฉพาะสาขา
จำนวนปีสูงสุด :
4 ปี
อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยทักษิณ :
14/01/2555
สกอ. รับทราบ :
12/04/2555
ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร :
1/2555
ปีที่หลักสูตรครบรอบและปีการศึกษาที่ต้องปรับปรุงให้เสร็จ :
2559
สถานะ :
ประวัติ
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจําหลักสูตร :
หมายเหตุ :

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ชื่อ-สกุล อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ ดร. นิชากรณ์ พันธ์คง รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ นิพัทธุ์ อินทอง รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ มัลลิกา เกลี้ยงเคล้า รับผิดชอบแล้ว 0 หลักสูตร
ผศ. สุดา เธียรมนตรี รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
ผศ. อรยา ปรีชาพานิช รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร


อาจารย์ประจำหลักสูตร

ชื่อ-สกุล อาจารย์ประจำหลักสูตร
อาจารย์ ดร. นิชากรณ์ พันธ์คง ประจำแล้ว 2 หลักสูตร
อาจารย์ มัลลิกา เกลี้ยงเคล้า ประจำแล้ว 0 หลักสูตร
อาจารย์ นิพัทธุ์ อินทอง ประจำแล้ว 2 หลักสูตร
ผศ. อรยา ปรีชาพานิช ประจำแล้ว 2 หลักสูตร
ผศ. สุดา เธียรมนตรี ประจำแล้ว 2 หลักสูตร

วันที่บันทึก 02/02/2561 บันทึกโดย Not Found Name., วันที่ปรับปรุงล่าสุด 02/02/2561 ปรับปรุงโดย รัชรี ตุดเกื้อ