หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง 2560

รหัสหลักสูตร :
25480221105148
ระดับการศึกษา :
ปริญญาตรี
วิทยาเขต/คณะ :
วิทยาเขตพัทลุง คณะวิทยาศาสตร์
ชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย :
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
     ภาษาอังกฤษ :
Bachelor of Science Program in Information Technology

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
     ชื่อเต็ม (ไทย) :
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
     ชื่อย่อ (ไทย) :
วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
     ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :
Bachelor of Science (Information Technology)
     ชื่อย่อ (อังกฤษ) :
B.Sc. (Information Technology)

ประเภทหลักสูตร :
หลักสูตรปรับปรุง 2560
ลักษณะของสาขาวิชา :
เฉพาะสาขา
จำนวนปีสูงสุด :
4 ปี
อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยทักษิณ :
15/07/2560
สกอ. รับทราบ :
20/05/2562
ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร :
1/2560
ปีที่หลักสูตรครบรอบและปีการศึกษาที่ต้องปรับปรุงให้เสร็จ :
2564
สถานะ :
ปัจจุบัน
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจําหลักสูตร :
หมายเหตุ :

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ชื่อ-สกุล อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร
ผศ. สุดา เธียรมนตรี ประธานกรรมการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. พงษ์พันธ์ พิณโท กรรมการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ นิพัทธุ์ อินทอง กรรมการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
ผศ. อรยา ปรีชาพานิช กรรมการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. นิชากรณ์ พันธ์คง กรรมการและเลขานุการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร


อาจารย์ประจำหลักสูตร

ชื่อ-สกุล อาจารย์ประจำหลักสูตร
อาจารย์ ดร. นิชากรณ์ พันธ์คง ประจำแล้ว 2 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. คณิดา สินใหม ประจำแล้ว 3 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. สุวิมล จุงจิตร์ ประจำแล้ว 2 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. พงษ์พันธ์ พิณโท ประจำแล้ว 2 หลักสูตร
อาจารย์ กฤษณ์ ทองขุนดำ ประจำแล้ว 2 หลักสูตร
อาจารย์ ไภษัชย์ แซ่จู ประจำแล้ว 2 หลักสูตร
อาจารย์ นิพัทธุ์ อินทอง ประจำแล้ว 2 หลักสูตร
อาจารย์ อาจารี นาโค ประจำแล้ว 2 หลักสูตร
ผศ. ดร. สิรยา สิทธิสาร ประจำแล้ว 3 หลักสูตร
ผศ. ดร. วิสิทธิ์ บุญชุม ประจำแล้ว 3 หลักสูตร
ผศ. ดร. เดือนเพ็ญ กชกรจารุพงศ์ ประจำแล้ว 4 หลักสูตร
ผศ. ดร. นพมาศ ปักเข็ม ประจำแล้ว 3 หลักสูตร
ผศ. อรยา ปรีชาพานิช ประจำแล้ว 2 หลักสูตร
ผศ. สุดา เธียรมนตรี ประจำแล้ว 2 หลักสูตร

วันที่บันทึก 15/03/2561 บันทึกโดย Not Found Name., วันที่ปรับปรุงล่าสุด 15/03/2561 ปรับปรุงโดย รัชรี ตุดเกื้อ