หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง 2560

รหัสหลักสูตร :
25480221105161
ระดับการศึกษา :
ปริญญาตรี
วิทยาเขต/คณะ :
วิทยาเขตพัทลุง คณะวิทยาศาสตร์
ชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย :
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
     ภาษาอังกฤษ :
Bachelor of Science Program in Biology

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
     ชื่อเต็ม (ไทย) :
วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา)
     ชื่อย่อ (ไทย) :
วท.บ. (ชีววิทยา)
     ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :
Bachelor of Science (Biology)
     ชื่อย่อ (อังกฤษ) :
B.Sc. (Biology)

ประเภทหลักสูตร :
หลักสูตรปรับปรุง 2560
ลักษณะของสาขาวิชา :
เฉพาะสาขา
จำนวนปีสูงสุด :
4 ปี
อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยทักษิณ :
16/09/2560
สกอ. รับทราบ :
27/02/2563
ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร :
1/2560
ปีที่หลักสูตรครบรอบและปีการศึกษาที่ต้องปรับปรุงให้เสร็จ :
2564
สถานะ :
ปัจจุบัน
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจําหลักสูตร :
หมายเหตุ :

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ชื่อ-สกุล อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร
ผศ. ดร. ธนพล อยู่เย็น ประธานกรรมการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. ปวีณา แก้วอุบล กรรมการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
ผศ. ดร. สุปาณี เลี้ยงพรพรรณ กรรมการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
ผศ. ดร. เตือนตา ร่าหมาน กรรมการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ ปรียาลักษณ์ โคหนองบัว กรรมการและเลขานุการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร


อาจารย์ประจำหลักสูตร

ชื่อ-สกุล อาจารย์ประจำหลักสูตร
อาจารย์ ดร. เกษศิรินทร์ รัทจร ประจำแล้ว 4 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. ปวีณา แก้วอุบล ประจำแล้ว 3 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. อรสา นุ่นแก้ว ประจำแล้ว 3 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. ธนพันธุ์ ปัทมานนท์ ประจำแล้ว 3 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. จารุวัตร จันทร์ประดิษฐ์ ประจำแล้ว 2 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. ทวีเดช ไชยนาพงษ์ ประจำแล้ว 3 หลักสูตร
อาจารย์ ปรียาลักษณ์ โคหนองบัว ประจำแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ ยุพิน พิมโคตร์ ประจำแล้ว 2 หลักสูตร
ผศ. ดร. ธนพล อยู่เย็น ประจำแล้ว 3 หลักสูตร
ผศ. ดร. ณัฐธยาน์ ฟาน เบม ประจำแล้ว 3 หลักสูตร
ผศ. ดร. ศุภชัย นิติพันธ์ ประจำแล้ว 3 หลักสูตร
ผศ. ดร. เตือนตา ร่าหมาน ประจำแล้ว 3 หลักสูตร
ผศ. ดร. สมพงศ์ โอทอง ประจำแล้ว 8 หลักสูตร
ผศ. ดร. นุกูล อินทระสังขา ประจำแล้ว 5 หลักสูตร
ผศ. ดร. ธัญญา พันธ์ฤทธิ์ดำ ประจำแล้ว 4 หลักสูตร
ผศ. ดร. สุปาณี เลี้ยงพรพรรณ ประจำแล้ว 2 หลักสูตร
ผศ. ดร. ชัยสิทธิ์ นิยะสม ประจำแล้ว 5 หลักสูตร
ผศ. ดร. มณฑล เลิศวรปรีชา ประจำแล้ว 5 หลักสูตร
ผศ. ดร. ศิริลักษณ์ ช่วยพนัง ประจำแล้ว 3 หลักสูตร
ผศ. ดร. พฤทฐิภร ศุภพล ประจำแล้ว 5 หลักสูตร
ผศ. ดร. ชุติมา แก้วพิบูลย์ ประจำแล้ว 5 หลักสูตร
ผศ. อานุช คีรีรัฐนิคม ประจำแล้ว 2 หลักสูตร

วันที่บันทึก 15/03/2561 บันทึกโดย Not Found Name., วันที่ปรับปรุงล่าสุด 15/03/2561 ปรับปรุงโดย รัชรี ตุดเกื้อ