หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง 2565

รหัสหลักสูตร :
25520221105378
ระดับการศึกษา :
ปริญญาตรี
วิทยาเขต/คณะ :
วิทยาเขตสงขลา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย :
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์
     ภาษาอังกฤษ :
Bachelor of Arts Program in History

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
     ชื่อเต็ม (ไทย) :
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ประวัติศาสตร์)
     ชื่อย่อ (ไทย) :
ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)
     ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :
Bachelor of Arts (History)
     ชื่อย่อ (อังกฤษ) :
B.A. (History)

ประเภทหลักสูตร :
หลักสูตรปรับปรุง 2565
ลักษณะของสาขาวิชา :
เฉพาะสาขา
จำนวนปีสูงสุด :
4 ปี
อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยทักษิณ :
08/01/2565
สกอ. รับทราบ :
04/03/2566
ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร :
1/2565
ปีที่หลักสูตรครบรอบและปีการศึกษาที่ต้องปรับปรุงให้เสร็จ :
2569
สถานะ :
ปัจจุบัน
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจําหลักสูตร :
หมายเหตุ :

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ชื่อ-สกุล อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร
ผศ. ดร. พรชัย นาคสีทอง ประธานกรรมการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ ภูวดล ศรีวิไล กรรมการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ เขมิกา หวังสุข กรรมการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ อิทธิกร ทองแกมแก้ว กรรมการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. อนินทร์ พุฒิโชติ กรรมการและเลขานุการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร


อาจารย์ประจำหลักสูตร

ชื่อ-สกุล อาจารย์ประจำหลักสูตร
อาจารย์ ดร. อนินทร์ พุฒิโชติ ประจำแล้ว 4 หลักสูตร
อาจารย์ ภูวดล ศรีวิไล ประจำแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ เขมิกา หวังสุข ประจำแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ อิทธิกร ทองแกมแก้ว ประจำแล้ว 1 หลักสูตร
ผศ. ดร. พรชัย นาคสีทอง ประจำแล้ว 1 หลักสูตร

วันที่บันทึก 11/07/2565 บันทึกโดย Not Found Name., วันที่ปรับปรุงล่าสุด 11/07/2565 ปรับปรุงโดย รัชรี ตุดเกื้อ