หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาชุมชน หลักสูตรปรับปรุง 2559

รหัสหลักสูตร :
25430221101194
ระดับการศึกษา :
ปริญญาตรี
วิทยาเขต/คณะ :
วิทยาเขตสงขลา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย :
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาชุมชน
     ภาษาอังกฤษ :
Bachelor of Arts Program in Community Development

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
     ชื่อเต็ม (ไทย) :
ศิลปศาสตรบัณฑิต (การบริหารและพัฒนาชุมชน)
     ชื่อย่อ (ไทย) :
ศศ.บ. (การบริหารและพัฒนาชุมชน)
     ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :
Bachelor of Arts (Community Development)
     ชื่อย่อ (อังกฤษ) :
B.A. (Community Development)

ประเภทหลักสูตร :
หลักสูตรปรับปรุง 2559
ลักษณะของสาขาวิชา :
เฉพาะสาขา
จำนวนปีสูงสุด :
4 ปี
อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยทักษิณ :
30/07/2559
สกอ. รับทราบ :
07/04/2560
ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร :
1/2559
ปีที่หลักสูตรครบรอบและปีการศึกษาที่ต้องปรับปรุงให้เสร็จ :
2563
สถานะ :
ประวัติ
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจําหลักสูตร :
หมายเหตุ :

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ชื่อ-สกุล อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร
ผศ. ดร. ศันสนีย์ จันทร์อานุภาพ ประธานกรรมการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
รศ. ดร. สุทธิพร บุญมาก กรรมการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
ผศ. ดำรงศักดิ์ แก้วเพ็ง กรรมการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
ผศ. กฤษฎา อภินวถาวรกุล กรรมการ รับผิดชอบแล้ว 0 หลักสูตร
ผศ. ดร. ชลลดา แสงมณี ศิริสาธิตกิจ กรรมการและเลขานุการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร


อาจารย์ประจำหลักสูตร

ชื่อ-สกุล อาจารย์ประจำหลักสูตร
รศ. ดร. สุทธิพร บุญมาก ประจำแล้ว 1 หลักสูตร
ผศ. ดร. ศันสนีย์ จันทร์อานุภาพ ประจำแล้ว 2 หลักสูตร
ผศ. ดร. ชลลดา แสงมณี ศิริสาธิตกิจ ประจำแล้ว 7 หลักสูตร
ผศ. กฤษฎา อภินวถาวรกุล ประจำแล้ว 2 หลักสูตร
ผศ. ดำรงศักดิ์ แก้วเพ็ง ประจำแล้ว 1 หลักสูตร

วันที่บันทึก 02/02/2561 บันทึกโดย Not Found Name., วันที่ปรับปรุงล่าสุด 02/02/2561 ปรับปรุงโดย รัชรี ตุดเกื้อ