รศ. ดร. จรัส อติวิทยาภรณ์

ชื่อ-สกุล :
รศ. ดร. จรัส อติวิทยาภรณ์
สังกัดคณะ :
คณะศึกษาศาสตร์
สังกัดสาขา :
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สถานะ :
หมดสัญญาจ้าง
รับผิดชอบแล้ว (สถานะเปิด) :
0 หลักสูตร
ประจำหลักสูตรแล้ว (สถานะเปิด) :
0 หลักสูตร

อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร

รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร คณะ ระดับ ประเภทหลักสูตร ลักษณะของสาขาวิชา

อาจารย์ประจำหลักสูตร

รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร คณะ ระดับ ประเภทหลักสูตร ลักษณะของสาขาวิชา