อาจารย์ ดร. จริญญา ธรรมโชโต

ชื่อ-สกุล :
อาจารย์ ดร. จริญญา ธรรมโชโต
สังกัดคณะ :
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สังกัดสาขา :
สาขาวิชาภาษาไทย
สถานะ :
ปฎิบัติหน้าที่
รับผิดชอบแล้ว (สถานะเปิด) :
1 หลักสูตร
ประจำหลักสูตรแล้ว (สถานะเปิด) :
3 หลักสูตร

อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร

รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร คณะ ระดับ ประเภทหลักสูตร ลักษณะของสาขาวิชา
25400221101123 ศศ.ม. ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาโท หลักสูตรปรับปรุง 2560 เฉพาะสาขา

อาจารย์ประจำหลักสูตร

รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร คณะ ระดับ ประเภทหลักสูตร ลักษณะของสาขาวิชา
25410221100562 กศ.ม.ภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาโท หลักสูตรปรับปรุง 2560 เฉพาะสาขา
25400221101123 ศศ.ม. ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาโท หลักสูตรปรับปรุง 2560 เฉพาะสาขา
25490221105228 กศ.บ. ภาษาไทย (4 ปี) คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาตรี หลักสูตรปรับปรุง 2562 เฉพาะสาขา