ผศ. ดร. จักรพงศ์ ไชยบุรี

ชื่อ-สกุล :
ผศ. ดร. จักรพงศ์ ไชยบุรี
สังกัดคณะ :
คณะวิทยาศาสตร์
สังกัดสาขา :
สาขาวิชาเคมี
สถานะ :
ปฎิบัติหน้าที่
รับผิดชอบแล้ว (สถานะเปิด) :
1 หลักสูตร
ประจำหลักสูตรแล้ว (สถานะเปิด) :
3 หลักสูตร

อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร

รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร คณะ ระดับ ประเภทหลักสูตร ลักษณะของสาขาวิชา
25500221100123 วท.บ.เคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาตรี หลักสูตรปรับปรุง 2560 เฉพาะสาขา

อาจารย์ประจำหลักสูตร

รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร คณะ ระดับ ประเภทหลักสูตร ลักษณะของสาขาวิชา
25480221105172 วท.บ.เคมี คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาตรี หลักสูตรปรับปรุง 2560 เฉพาะสาขา
25480221106836 วท.ม.เคมี คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาโท หลักสูตรปรับปรุง 2560 เฉพาะสาขา
25500221100123 วท.บ.เคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาตรี หลักสูตรปรับปรุง 2560 เฉพาะสาขา