อาจารย์ กำชัย ตันติกาพงศ์

ชื่อ-สกุล :
อาจารย์ กำชัย ตันติกาพงศ์
สังกัดคณะ :
คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
สังกัดสาขา :
สาขาวิชาสัตวศาสตร์
สถานะ :
ตาย
รับผิดชอบแล้ว (สถานะเปิด) :
0 หลักสูตร
ประจำหลักสูตรแล้ว (สถานะเปิด) :
0 หลักสูตร

อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร

รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร คณะ ระดับ ประเภทหลักสูตร ลักษณะของสาขาวิชา

อาจารย์ประจำหลักสูตร

รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร คณะ ระดับ ประเภทหลักสูตร ลักษณะของสาขาวิชา