อาจารย์ ดร. จิราพร ช่อมณี

ชื่อ-สกุล :
อาจารย์ ดร. จิราพร ช่อมณี
สังกัดคณะ :
คณะวิทยาศาสตร์
สังกัดสาขา :
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน
สถานะ :
ปฎิบัติหน้าที่
รับผิดชอบแล้ว (สถานะเปิด) :
1 หลักสูตร
ประจำหลักสูตรแล้ว (สถานะเปิด) :
2 หลักสูตร

อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร

รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร คณะ ระดับ ประเภทหลักสูตร ลักษณะของสาขาวิชา
25490221105241 กศ.บ. เคมี (4 ปี) คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาตรี หลักสูตรปรับปรุง 2562 เฉพาะสาขา

อาจารย์ประจำหลักสูตร

รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร คณะ ระดับ ประเภทหลักสูตร ลักษณะของสาขาวิชา
25570221102022 วท.ม.วิทยาศาสตรศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาโท หลักสูตรปรับปรุง 2562 เฉพาะสาขา
25490221105241 กศ.บ. เคมี (4 ปี) คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาตรี หลักสูตรปรับปรุง 2562 เฉพาะสาขา