อาจารย์ จิราพร คงรอด

ชื่อ-สกุล :
อาจารย์ จิราพร คงรอด
สังกัดคณะ :
คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
สังกัดสาขา :
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
สถานะ :
ปฎิบัติหน้าที่
รับผิดชอบแล้ว (สถานะเปิด) :
1 หลักสูตร
ประจำหลักสูตรแล้ว (สถานะเปิด) :
2 หลักสูตร

อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร

รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร คณะ ระดับ ประเภทหลักสูตร ลักษณะของสาขาวิชา
25490221105173 บธ.บ.การตลาด คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ปริญญาตรี หลักสูตรปรับปรุง 2560 เฉพาะสาขา

อาจารย์ประจำหลักสูตร

รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร คณะ ระดับ ประเภทหลักสูตร ลักษณะของสาขาวิชา
25490221105173 บธ.บ.การประกอบการและการจัดการ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ปริญญาตรี หลักสูตรปรับปรุง 2560 เฉพาะสาขา
25490221105173 บธ.บ.การตลาด คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ปริญญาตรี หลักสูตรปรับปรุง 2560 เฉพาะสาขา