อาจารย์ ดร. ชัชวีร์ แก้วมณี

ชื่อ-สกุล :
อาจารย์ ดร. ชัชวีร์ แก้วมณี
สังกัดคณะ :
คณะศึกษาศาสตร์
สังกัดสาขา :
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
สถานะ :
ปฎิบัติหน้าที่
รับผิดชอบแล้ว (สถานะเปิด) :
1 หลักสูตร
ประจำหลักสูตรแล้ว (สถานะเปิด) :
2 หลักสูตร

อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร

รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร คณะ ระดับ ประเภทหลักสูตร ลักษณะของสาขาวิชา
25490221105206 กศ.บ. การศึกษาปฐมวัย (4 ปี) คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาตรี หลักสูตรปรับปรุง 2562 เฉพาะสาขา

อาจารย์ประจำหลักสูตร

รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร คณะ ระดับ ประเภทหลักสูตร ลักษณะของสาขาวิชา
25470221102436 กศ.ม.หลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาโท หลักสูตรปรับปรุง 2561 เฉพาะสาขา
25490221105206 กศ.บ. การศึกษาปฐมวัย (4 ปี) คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาตรี หลักสูตรปรับปรุง 2562 เฉพาะสาขา