ผศ. ดร. ชลธิรา แสงสุบัน

ชื่อ-สกุล :
ผศ. ดร. ชลธิรา แสงสุบัน
สังกัดคณะ :
คณะวิทยาศาสตร์
สังกัดสาขา :
สาขาวิชาฟิสิกส์
สถานะ :
ปฎิบัติหน้าที่
รับผิดชอบแล้ว (สถานะเปิด) :
1 หลักสูตร
ประจำหลักสูตรแล้ว (สถานะเปิด) :
4 หลักสูตร

อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร

รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร คณะ ระดับ ประเภทหลักสูตร ลักษณะของสาขาวิชา
25470221102469 วท.ม.ฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาโท หลักสูตรปรับปรุง 2560 เฉพาะสาขา

อาจารย์ประจำหลักสูตร

รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร คณะ ระดับ ประเภทหลักสูตร ลักษณะของสาขาวิชา
25590221101517 ปร.ด.วิศวกรรมพลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาเอก หลักสูตรปรับปรุง 2559 เฉพาะสาขา
25590221101506 วศ.ม. วิศวกรรมพลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาโท หลักสูตรใหม่ 2559 เฉพาะสาขา
25470221102469 วท.ม.ฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาโท หลักสูตรปรับปรุง 2560 เฉพาะสาขา
25480221105126 วท.บ.ฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาตรี หลักสูตรปรับปรุง 2560 เฉพาะสาขา