ผศ. ดร. ชัชวาล ชุมรักษา

ชื่อ-สกุล :
ผศ. ดร. ชัชวาล ชุมรักษา
สังกัดคณะ :
คณะศึกษาศาสตร์
สังกัดสาขา :
สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
สถานะ :
ปฎิบัติหน้าที่
รับผิดชอบแล้ว (สถานะเปิด) :
2 หลักสูตร
ประจำหลักสูตรแล้ว (สถานะเปิด) :
4 หลักสูตร

อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร

รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร คณะ ระดับ ประเภทหลักสูตร ลักษณะของสาขาวิชา
25600221100866 กศ.ด.เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาเอก หลักสูตรใหม่ 2560 เฉพาะสาขา
25470221102447 กศ.ม. เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาโท หลักสูตรปรับปรุง 2560 เฉพาะสาขา

อาจารย์ประจำหลักสูตร

รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร คณะ ระดับ ประเภทหลักสูตร ลักษณะของสาขาวิชา
25540223203157 ปร.ด.การพัฒนาที่ยั่งยืน วิทยาลัยนานาชาติ ปริญญาเอก หลักสูตรปรับปรุง 2560 เฉพาะสาขา
25490221105184 กศ.บ.เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาตรี หลักสูตรปรับปรุง 2560 เฉพาะสาขา
25470221102447 กศ.ม. เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาโท หลักสูตรปรับปรุง 2560 เฉพาะสาขา
25600221100866 กศ.ด.เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาเอก หลักสูตรใหม่ 2560 เฉพาะสาขา