อาจารย์ ดร. ชัยลิขิต สร้อยเพชรเกษม

ชื่อ-สกุล :
อาจารย์ ดร. ชัยลิขิต สร้อยเพชรเกษม
สังกัดคณะ :
คณะศึกษาศาสตร์
สังกัดสาขา :
สาขาวิชาการประเมินผลและวิจัย
สถานะ :
ปฎิบัติหน้าที่
รับผิดชอบแล้ว (สถานะเปิด) :
1 หลักสูตร
ประจำหลักสูตรแล้ว (สถานะเปิด) :
3 หลักสูตร

อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร

รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร คณะ ระดับ ประเภทหลักสูตร ลักษณะของสาขาวิชา
25460221101658 กศ.ม.การวิจัยและประเมิน คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาโท หลักสูตรปรับปรุง 2560 เฉพาะสาขา

อาจารย์ประจำหลักสูตร

รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร คณะ ระดับ ประเภทหลักสูตร ลักษณะของสาขาวิชา
25500221100112 กศ.ม.พลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาโท หลักสูตรปรับปรุง 2560 เฉพาะสาขา
25460221101658 กศ.ม.การวิจัยและประเมิน คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาโท หลักสูตรปรับปรุง 2560 เฉพาะสาขา
25490221105307 กศ.บ. การวัดและประเมินทางการศึกษา (4 ปี) คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาตรี หลักสูตรปรับปรุง 2562 เฉพาะสาขา