ผศ. ชัยรัตน์ แสงทอง

ชื่อ-สกุล :
ผศ. ชัยรัตน์ แสงทอง
สังกัดคณะ :
คณะศิลปกรรมศาสตร์
สังกัดสาขา :
สาขาวิชาทัศนศิลป์
สถานะ :
ปฎิบัติหน้าที่
รับผิดชอบแล้ว (สถานะเปิด) :
1 หลักสูตร
ประจำหลักสูตรแล้ว (สถานะเปิด) :
1 หลักสูตร

อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร

รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร คณะ ระดับ ประเภทหลักสูตร ลักษณะของสาขาวิชา
25510221105851 ศป.บ. ทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ปริญญาตรี หลักสูตรปรับปรุง 2560 เฉพาะสาขา

อาจารย์ประจำหลักสูตร

รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร คณะ ระดับ ประเภทหลักสูตร ลักษณะของสาขาวิชา
25510221105851 ศป.บ. ทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ปริญญาตรี หลักสูตรปรับปรุง 2560 เฉพาะสาขา