ผศ. ดร. ชวนพิศ ชุมคง

ชื่อ-สกุล :
ผศ. ดร. ชวนพิศ ชุมคง
สังกัดคณะ :
คณะศึกษาศาสตร์
สังกัดสาขา :
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
สถานะ :
ปฎิบัติหน้าที่
รับผิดชอบแล้ว (สถานะเปิด) :
1 หลักสูตร
ประจำหลักสูตรแล้ว (สถานะเปิด) :
8 หลักสูตร

อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร

รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร คณะ ระดับ ประเภทหลักสูตร ลักษณะของสาขาวิชา
25470221102436 กศ.ม.หลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาโท หลักสูตรปรับปรุง 2561 เฉพาะสาขา

อาจารย์ประจำหลักสูตร

รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร คณะ ระดับ ประเภทหลักสูตร ลักษณะของสาขาวิชา
25600221100254 กศ.ด.การบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาเอก หลักสูตรใหม่ 2560 เฉพาะสาขา
25470221102447 กศ.ม. เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาโท หลักสูตรปรับปรุง 2560 เฉพาะสาขา
25410221100562 กศ.ม.ภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาโท หลักสูตรปรับปรุง 2560 เฉพาะสาขา
25600221100866 กศ.ด.เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาเอก หลักสูตรใหม่ 2560 เฉพาะสาขา
25540223203157 ปร.ด.การพัฒนาที่ยั่งยืน วิทยาลัยนานาชาติ ปริญญาเอก หลักสูตรปรับปรุง 2560 เฉพาะสาขา
25490221109201 กศ.ม. การบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาโท หลักสูตรปรับปรุง 2560 เฉพาะสาขา
25470221102436 กศ.ม.หลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาโท หลักสูตรปรับปรุง 2561 เฉพาะสาขา
25490221105206 กศ.บ. การศึกษาปฐมวัย (4 ปี) คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาตรี หลักสูตรปรับปรุง 2562 เฉพาะสาขา