หลักสูตร

รหัสหลักสูตร :
F6703001
คณะ :
ฝ่ายวิชาการและการเรียนรู้
ชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย :
การวิจัยในชั้นเรียน
     ภาษาอังกฤษ :
Classroom Action Research

วันที่อนุมัติหลักสูตร :
05/01/2567
ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร :
2567
สถานะ :
ปัจจุบัน
ไฟล์รายละเอียดหลักสูตร :
รายละเอียดหลักสูตร :

-