หลักสูตร

รหัสหลักสูตร :
F6703002
คณะ :
ฝ่ายวิชาการและการเรียนรู้
ชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย :
การจัดการเรียนรู้ และวิธีวัด และประเมินผลที่สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ และผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
     ภาษาอังกฤษ :


วันที่อนุมัติหลักสูตร :
11/01/2567
ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร :
2567
สถานะ :
ปัจจุบัน
ไฟล์รายละเอียดหลักสูตร :
รายละเอียดหลักสูตร :

-